HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 16

JPEG (Deze pagina), 840.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

1
[ gen werkelijk aan het eind van den schooltijd over een
i groote dosis parate kennis beschikte ; doch de overgroote ”
L meerderheid der leerlingen wist bitter weinig of niemendal. ë i
j Het is de onvergankelijke verdienste van de redacteuren L
E van ,,De Nieuwe School", de Amsterdamsche klasseonder­
wijzers Bol en Thijssen, dat zij de lagere school van die
hersengymnastiek, welke alleen maar geschikt - en niet
eens noodig ­·­- was voor kinderen, die hersemreuzezwaaien
konden maken, vrijwel hebben verlost. Althans zoodanig
verlost, dat zij hun tijdschrift, midden in zijn bloeiend
bestaan, hebben gemeend te kunnen opheffen. Zij hebben de
school gezuiverd van de ,,denksommen" en de ,,denk­taal­ jg
oefeningen" en van het stelonderwijs-op­logischen­grond­ ···
slag. Zij hebben het in de hoofden der onderwijzers geha­
j merd, dat de kinderen moeten d ci e n, altijd maar weer ig
t d o e n.
ë Doch er zijn nu eenmaal op de school ook vakken, waar-
E bij het er op aan komt, de kinderen veel te laten zie n, if
" waarbij het er om gaat goede, heldere, ware voorstellingen il
te doen ontstaan, wil het leeren niet ontaarden in een dom,
; nietsbeteekenend nadreunen. Wij hebben hier meer speciaal
op het oog de vakken: aardrijkskunde, geschiedenis en
i; kennis der natuur, benevens al datgene, wat gerekend kan
·. worden tot het z.g. zaakonderwijs, (hetgeen o.i. geen
jj speciaal leervak mag zijn, doch dat telkens occasioneel
bijv. bij het onderwijs in lezen, rekenen, taal en stellen
VI aan de orde komt).
E ` Het is onze vaste overtuiging, waarvan wij weten, dat
elk goed onderwijzer haar deelt, d a t h e t o n d e r w ij s
eigenlijk haast nooit aanschouwelijk i
·g e n o e g k a n z ij n. In elk leervak -­ en meer speciaal i
in de hierboven genoemde - zal elk onderwijzer met ,
gg hart voor zijn werk, zich altijd maar weer aftobben, om ij
de kinderen alles toch maar goed te laten zie n. Aan
het opnoemen van bijv. rijtjes zeeën en rivieren kan, ti
als repeteenoefening om het geleerde goed vast te leg-
IO
W i
E