HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 15

JPEG (Deze pagina), 814.04 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

'Frouwens er zijn reeds tal van verschijnselen, die erop
kunnen wijzen, dat men van kerkelijke zijde het ongemoti-
veerde van zijn oorspronkelijk verzet heeft ingezien. Wordt
niet de Haagsche Schoolbioscoop reeds op dit oogenblik
bezocht door de leerlingen van niet minder dan 37 bijzon-
dere ­­-waarvan de meeste confessioneele: Protestantsche
· en Katholieke - scholen ? Heeft niet reeds in Amsterdam
een R.-K. Patronaatsvereeniging zelve een schoolbioscoop
g in het leven geroepen?
j Wij meenen, dat van dit bezwaar gerust kan worden
gesproken als van een .... ,,bezwaar".
x
i Een andere oppositie tegen bioscopisch onderwijs was van
meer theoretisch paedagogischen aard. Men beweerde name-
4 lijk, dat wij bezig zijn het onderwijs v e el t e aans c ho u-
w el ij k te maken. De kinderen, zeide men, moeten
maar zien, opnemen, waarnemen en krijgen geen voldoenden
tijd om te denken en te verwerken. ·
ä Gok tegen deze opponenten wenschen wij het een en ander
à in het midden te brengen. Dat de kinderen in de lagere school
i gelegenheid moeten hebben, om zich door veel practische
oefeningen vaardigheid in alles en nog wat te verwerven, is
iets, wat wij als een onafwijsbaren eisch hebben leeren erken-
_ nen. Doch dat onze kinderen zich allerlei kundigheden zou-
den kunnen eigen maken langs den weg van het logische
r denken en dien van redeneeringen in abstracto, dat ontken-
Q nen wij met den meest mogelijken nadruk.
Er is in de lagere school lang veel te veel ge .... (men
vergeve ons het grove woord !) . . . gezwamd. Men heeft
i de kinderen suf gemaakt met regels en formules, die
ze, nu ja, konden nadreunen, doch waarvan ze de portée
niet snapten. Onze oude meester, die van de denkerij-op-
school een geweldig paladijn was, noemde zijn wijze van
l onderwijs-geven : hersengymnastiek. Het eenige gevolg
van die, thans gelukkig zeer sterk verouderde, gymnastiek
was, dat een zeer beperkt aantal bijzonder begaafde leerlin-
9