HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 13

JPEG (Deze pagina), 756.88 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

ll. BEZWAREN TEGEN DE SCHOOLBIOSCOOP.
Er zijn er, die b e z w a r e n opperen tegen het bren-
gen van de kinderen naar de schoolbioscoop.
Wij zouden meenen onzen plicht te kort te doen, als
we die bezwaren niet de aandacht zouden geven, waarop z
aanspraak mogen maken.
i' Het eerste bezwaar, dat vooral van kerkelijke zijde een
tijdlang is geopperd, was, d a t m e n h e t k i n d al
vroeg went aan bioscoop-bezoek.
Wij stellen tegenover dit bezwaar, dat bioscoop-bezoek
op zich zelf niets kwaad is, dat het met geen enkel «
etisch of religieus principe in strijd is, mits de films, die er
vertoond worden, slechts aan hooge, de allerhoogste eischen
voldoen. Integendeel 1 als de leiding van de bioscoop aan
streng paedagogische eischen voldoet, is het bezoek eraan
" juist iets goeds en kan het van grooten vormenden invloed
p zijn op verstand en hart beide.
E De bioscoop, deze zeer vernuftige uitvinding, is geen
vloek, ze behoeft het althans niet te zijn. Ze kan ten zegen
i strekken aan het gansche opkomende geslacht. Ze kan bij
tragen, onverschilligen, minbegaafden door hare groote aan-
schouwelijkheid den lust tot leeren, de zucht tot weten doen
» ontwaken of versterken. Ze kan juist hierdoor een breidel
ë leggen aan de, vooral bij abnormale kinderen, zoo sterke en zoo
spoedig opkomende trek naar het avontuurlijke en het onge-
wone. Ze kan liefde wekken voor de natuur, belangstelling
in dier en plant. Ze kan den lust tot onderzoek en studie aan-
. wakkeren, waar deze onzichtbaar smeulden. Ze kan edele
gevoelens opwekken in het jeugdige, ontvankelijke gemoed. `
Ze kan een gullen lach, die allergezondste medicijn! tooveren
i op het kindergelaat, dat thuis vaak al zoo vroeg slechts droe-
fenis, zorg en kommer moet aanschouwen !
i‘ · '7