HomeDe bioscoop en het onderwijsPagina 10

JPEG (Deze pagina), 826.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.98 MB

PDF (Volledig document), 38.13 MB

:2
E
hebben, zich voorstellingen hebben gevormd, die met de
werkelijkheid op zeer gespannen voet leven. Het woord, ·-
het gebaar, ja zelfs de teekening op het bord, roepen bij
alle kinderen even veel uiteenloopende beelden op, als zij
over appercipeerende voorstellingen beschikken. Bij het
navragen, doch ’t meest bij het maken van opstellen naar
aanleiding van het geleerde, is dit voor denonderwijzer r
vaak een bron van teleurstelling of ergernis.
_ Z i e n moeten de kinderen ! Natuurlijk is het ’t aller-
ä beste steeds alles in werkelijkheid te laten aanschouwen.
ä Niets is duidelijker dan het ding-zelf. En als het dus maar
eenigszins mogelijk is de voorwerpen in de school, of de
leerlingen bij de voorwerpen te brengen, mag dat niet nage-
laten worden.
E _ Maar ......
Wie zou durven beweren, dat het mogelijk is met een klas
eens een reisje naar de Sahara, naar China, naar onze kolo-
niën te maken ? En toch is het zoo niet noodzakelijk, dan
­Q toch ten zeerste gewenscht den leerlingen een zoo juist
mogelijken indruk van het leven en werken der daar wonende
§ volken, van de daar levende dieren en planten bij te brengen.
iv Dieren in een dierentuin en planten in een botanischen
; tuin geven slechts een minderwaardig ,,Ersatz.’° De
kinderen moeten ze in hun natuurstaat, in hun dage-
L, lijksche entourage kunnen beschouwen.
ä Het bezoeken van fabrieken is -wie zou het durven
ontkennen? ­- zeer aanbevelenswaard; vooral als het
§ industrieën geldt, die voor de dagelijksche behoeften van
iedereen van groot belang zijn. Doch nog daargelaten ll
E het feit, dat de industriëelen hun bedrijf maar niet .
elk oogenblik voor het bezoek van schoolklassen open
kunnen stellen en niet voortdurend geleiders kunnen
medegeven, om alles en nog wat uit te leggen, -­ zou het ¥
behoorlijk leeren kennen van een bedrijf op die manier
telkens zeer veel tijd in beslag nemen, welke aan het l
g gewone onderwijs zou moeten onttrokken worden. Boven-
51
ïs