HomeChristendom en dogmaPagina 7

JPEG (Deze pagina), 602.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

l
l
l
l
S I.
l
j H E T G E W E T E N.
l
l A?
{ Wie als Christen tot Christenen wenscht te spreken, moet
E zijn hart benepen gevoelen. Helaas, zoo noodlottige kloven
i zijn er gevallen tusschen menschen, die zich kinderen
noemen van éénzelfden Hemelschen Vader.
Maar, Godlof, wij hebben toch nog eenheid genoeg om
met goeden wil elkander als broeders te kunnen beschouwen.
Dat wensch ik thans te doen. Ik zal spreken, niet als
A Katholiek, niet als Protestant, maar als Christen tot Christenen.
_ j lk zal uitgaan van beginselen, door alle Christenen
j practisch aangenomen, om dan met logische noodzakelijkheid
l tot mijne gevolgtrekkingen te komen.
è Al aanstonds denk ik aan die ééne, diepst ingewortelde
i overtuiging, die ons allen bezielt:Wie volgens geweten leeft,
l leeft zedelijk, wie volgens geweten leeft, leeft godsdienstig.
1 Als algemeen geldende, objectieve waarheid wordt het door
< alle Christenen aangenomen: leder is gehouden zich overal
en altijd te laten leiden door het geweten, het beter IK,
? die innerlijke stem Gods, ons gebiedend en toch niet
l dwingend den Wil Gods verkondigende. Het geweten heeft
voor ieder menschenindividu de eenige absoluut geldende
j stem in zedelijkheid en godsdienst. Alleen de katholieke
theoloog zou hiertegen misschien eenige theoretische be-
i denkingen kunnen maken. Maar practisch (en daar komt het
l
l