HomeChristendom en dogmaPagina 56

JPEG (Deze pagina), 790.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.58 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

UITGAVEN VAN _l. C. DALMEUER TE AMSTERDAM.

itiet Leven een Zegen
De Weg tot Waar Leven, Ware Greeiheid, Vrede, Kracht en Geluk
door
RALPH WALDO TRlNE.
Met eene voorrede van P. H. HUGENHOLTZ JR.
Prijs fl.90 ln fraaien band, kop verguld f 2.40.

Vreuwengeluk "““ ""‘i‘*" “'“
• De Uwe/’
Een beek voor mannen, meisjes en vrouwen.
Prijs in s erlijk geeartonneerden omslag fl.25, Gebonden fI.65
Dit helder geschreven en mooi-gedacht beek, dat ons een diepen
blik in het wezen en het gemoed van de vrouw doet slaan, heeft
ten doel een meer innige verhouding in debetrekkingentussehen
de beide geslachten tot stand te brengen, een juistere erkenning
xan elkanders wezen en waarde ingang te doen vinden en aan te
toonen waar en hoe de vrouw haar grootste kracht en geluk
vinden en aanwenden kan. .

"E` H t ' Over opvoeding en algemeene
0 S OL ontwikkeiing. Prijs 60 cent
Uit de beoordeelingen: .... We zouden meer, veel meer van
dit mooie beekje kunnen zeggen, want haast op elke bladzijde
staan teekens bij passages die ons om rijkdom van inhoud of
· jnisihei.l troiien. MEN LEZE HET.

1 v " ai ‘· ii .
ätlääii Säiiïitiw. ,.Ki°aBiii cu hoc deze te vei·le‘·1jgc1i is,
Met 3 portretten en een kaart voor de oefeningen in lichaams-
l)lil‘.'il{l{L`lilig. FRFJS f I.-. i

Hee verkrijg ik
Gezende Hersenen en Frisehheid van Geest?
door Dr A. HMG en Dr. P. E. LïêV‘i'.
Eene volledige handleiding teroverwinning vanelke depressie van geesten ziel.
, =~ . .. . ~
Tweede druk. Prijs in geeartonneerden band f 1.50.
Hee Versterk ik lvlnn beheugen ïà M; ‘;‘;i.;‘;;;;‘;ï,ï
Door William Walker Atkinson. Prijs in geearton. hand f 1.50
Di1lmey<·r’s Serie ,,l!<=lp U Zeh"’ Ne. 2.

Een hoogst interessant en belangrijk werk
Y
De Kracht der (iedachte
Een serie lessen in Persoonlijk Magnetisme, Ciedaehtenkraeht,
Concentratie, Wiiskraeht, Physieken invloed en Practiseheüemeeds-
kennis. door WlLLlAM WALKER A'i`KlNS()N.
Dit beek gee/z‘ een [J/'(ICHSC/Z te 1·<v‘11·e2crzl1jkcrz weg aan, hee het
leven _.Q£’/llA'/t'lgt’i' en szzccesve//er te maken door cageiz kmo/zt.
Prijs gebonden f3.­~.