HomeChristendom en dogmaPagina 53

JPEG (Deze pagina), 669.00 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

51 i
werping aan het gezag en kinderlijk gebed. -Lieve vriend,
j mediteer eens heel devoot het vijfde hoofdstuk van Mattheus j
en stel je dan jezus voor sprekende tot de menschen van l
onzen tijd. Misschien voel je dan zijn woorden in je ziel:
,,Gij hebt gehoord, dat tot de ouden gezegd is: wees
gehoorzaam aan Gods geboden. Maar ik zeg u: wie niet
i geheel opgaat in het goddelijke, dat er woont in zijne ziel,
wie niet geheel en al gewetensmensch wil worden, is reeds
ongehoorzaam geweest in zijn hart.
,,Er is nog tot de ouden gezegd: Onderwerp u nederig
aan het gezag. Maar ik zeg u: Alwie zich zelf óf een
ander groot noemt buiten God is reeds trotsch geweest in
l zijn hart. Houdt rekening met het gezag zooveel als de
liefde eischt. Maar laat u door niets ,,imponeeren." Alles
wat groot is in de oogen der menschen is afschuwelijk in
de oogen van God." -
Vergeet die groote waarheid toch niet: Het Christendom
Q kent geen voorschriften, geen dood program, maar een levend
ideaal: God. ,,Gij dan (in tegenstelling met de ouden)
weest volmaakt zooals uw Hemelsche Vader volmaakt is."
(Matth.5:48.) Dat ideaal is natuurlijk nooit geheel en al
g in ons te verwezenlijken. Maar het moet toch een hooge
bergtop zijn, dien we nooit uit het oog verliezen, omdat hij
alleen ons duidelijk de richting aanwijst van ieder edel streven.
j Ik moet bidden, zegt ge. Nu, ik lees geen mis meer en
r ook geen brevier, ik zeg geen rozenhoedje meer op; toch
smeekt mijn geheele ziel inniger, dan ooit: Vader, Uw
rijk kome!

s
l