HomeChristendom en dogmaPagina 52

JPEG (Deze pagina), 746.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

50
.l
; l
Vi, BRIEF AAN DEN HEER N.
Dierbare Vriend!
Hartelijk dank voor je laatste schrijven. lk voel zoo
duidelijk, dat je ’t goed met mij meent. Ik ben er zelfs
ij van overtuigd, dat we nog veel dichter bij elkander staan
dan gij gelooft. Wij zoeken immers beiden de Waarheid
met oprechten ijver; dat gij langs andere wegen zoekt, is
jjj me zeer begrijpelijk. je bent er me ook niet minder
dierbaar om; ik ben zelf eens die wegen gegaan en weet,
·_* hoe verleidelijk ze zijn. ;'
je zegt, dat ik verbitterd ben op mijn kerkelijke overheid
fl? en daarom niet objectief kan oordeelen. Neen, vriend, ik
ben niet verbitterd, maar onpartüdig. Verschillende omstan-
EW digheden hebben mij er toe gebracht, in mij zelven te keeren. i
IN Alleen met mijn geweten en mijn gedachten heb ik gebeden ‘
j,_ en gestreden. Vroeger was ik partijdig; ik liet me impo­ '
neeren door de macht en de pracht van de Roomsche Kerk.
jl Maar een man, die een zelfstandig en intensief innerlijk j
leven leidt, laat zich hoe langer hoe minder imponeeren.
[Qi Eindelijk oordeelt hi` over alles met de on arti'di heid van ë'
een vreemdeling. J p 1 g W
Wat er nu volgt in je brief, doet me pijn. ,,lk waag het, i
Tj; de veronderstelling uit te spreken, dat de banden van het ‘
coelibaat te eng waren voor je jong, hartstochtelijk gemoed.
- Och ja, ik weet het! ’t Is een vreeselijk wapen tegen
.lïêi een priester, die van overtuiging verandert: hij deed het ·
jj natuurlijk om te trouwen, of, als hij niet trouwt . . . Y
ij, Ik kan je veronderstelling niet weerleggen omdat je niet
zien kunt in mijn ziel. Maar ik sta er op, je te verklaren,
dat ik over zedelijkheid in engeren zin strenger en idealer
princiepen heb dan de katholieke moraal.
je betreurt het, dat ik niet eenvoudiger mijn geluk gezocht
heb in gehoorzaamheid aan Gods geboden, nederige onder-
li
ill!
xl

Ul l
P