HomeChristendom en dogmaPagina 51

JPEG (Deze pagina), 627.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

l

49
voorbeeld gezien, toen ik nog als rector werkzaam was in
l een pensionaat.
t Eenige kinderen zouden hun ,,eerste H. Communie" ont-
vangen. lk had hun tot voorbereiding veel gesproken over
het leven van jezus, hun ]ezus’ liefde getoond voor allen, ­
i die den Wil zijns Vaders volbrengen.
; ,,Rector", vroeg een der kinderen op den vooravond van
K den grooten dag, ,,U weet, Papa is Protestant; zou die
W toch zalig worden'?"
,,Zeker, kind", zei ik ,,als Papa maar volgens zijn ge-
weten leeft, behoort hij tot de ,,ziel" der Kerk. jezus heeft
àlle goede en reine menschen bemind." Den volgenden dag
toonde mij hetzelfde kind een brief van Papa, waarin ik,
diep ontroerd, woorden las van fijn gevoel en diepen gods-
dienstzin.
,,Mijn lieve Elfriede," schreef hij, ,,ik heb wel een heel
ander begrip van de hostie dan gij. Maar dit weten we
beiden: de katholieke Kerk wil, dat de priester slechts blanke,
hèèl reine hosties wijdt. lk eerbiedig, zoo goed als gij, die
piëteit der katholieken voor jezus. Zorg nu maar, dierbaar
kind, dat uw zieltje steeds zoo rein, zoo wit blijft als de
hostie, die gij heden ontvangt. Dan ben ook ik, uw pro-
,· testantsche vader, tevreden."
,,Een mooie brief," zei ik.
,,Papa zal zich nog wel eens bekeeren," antwoordde het
kind.
En stil fluisterde mijn gemoed: Die man zich bekeeren'?
Een ware Christen is het.
Wat mijn gemoed toen zeide heb ik overwogen in langen,
bangen strijd. - Nu heb ik het goed begrepen.