HomeChristendom en dogmaPagina 50

JPEG (Deze pagina), 784.49 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

IV C "
lj i
j
lj
jl 48 i
eenheid samenhangt; maar die is negatief: de afwezigheid j
jxl van dogma’s. Dàn kunnen de Christenen geheel en al é
jj religieus één zijn, als geen van allen meer een dogma als
zoodanig belijdt. Die volmaakte eenheid is natuurlijk een j
ideaal, dat nooit in alle volkomenheid kan verwezenlijkt _
worden. Maar de teekenen des tijds zeggen ons toch, dat het
Christendom naar die eenheid streeft. Ervaren godsdienst- .
kenners verzekeren het. j
lj ,,Een der noodzakelijke werkingen der Waarheid is het ·
jj . . . ..
jjj verminderen der belangstelling in de bijzondere vormen
van den godsdienst en van de geloofsartikelen; duidelijker
en duidelijker kunnen wij die werking constateeren. De
i scherpe omlijningen, en de bepaalde kleuren der leerstellingen,
`jj die sinds eeuwen noodzakelijk ter zaligheid werden geacht
verdwijnen . . . De oude symbolen worden met wantrouwen
behandeld en verwaarloosd, men negeert ze met steeds
groeiende beslistheid en het verlangen naar nieuwe uit-
iïj leggingen der godsdienstleer, die meer passend zijn voor
den tegenwoordigen stand van religieus denken en leven
i doet zich steeds meer gelden."*)
,,()ok de geijkte leerstukken der oude kerk erlangen eerst _
op dit standpunt een hoogere beteekenis. Eeuwen lang ,
waren zij twistappels en harde steenen des aanstoots. Zij
. f joegen schriftgeleerden, kerkvaders en monniken tegen elkaar
. in ’t harnas en kweekten dien theologischen haat die een
duivelsche haat is. Nu worden zij ontdaan van hun ruwen,
jj stekeligen bolster en wat overblijft is de vruchtbare kern,
jj is de gemoedservaring, de zielsaandoening die zich huwend
aan het bespiegelend denken in deze vormen uitsprak." **)
«·§ ja, waar de Christenen, die nog dogma’s huldigen meer
op den religieusen inhoud van het leerstuk dan op de
formule letten, groeit langzaam de religieuse eenheid op uit
de kwijnende dogmatiek. lk heb daarvan zelf een treffend
*) ,,Wachstum des Neuen jerusalems", von Rev. Ch. Giles. bl. 13.
**) ,,Ethisch Panthei'sme", door P. H. Hugenholtz jr., bl. 265.
2 lj
li

jl
« jl
j