HomeChristendom en dogmaPagina 49

JPEG (Deze pagina), 735.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

I
u
E
l
l
Q 47
l
andere macht dan die der onfeilbaarheid kan ze vereenigen
of in bedwang houden." *)
Ik weet niet, hoe een dogmatisch Protestant die katholieke
beweringen kan weerleggen. De ondogmatische Christen
antwoordt eenvoudig:
y ad lmum. Zeker, zonder beginsel van uiterlijk gezag is
dogmatische eenheid onmogelijk; maar religieuse eenheid,
` de eenheid der godsdienstige liefde heeft dat gezag niet noodig.
é ad 2¤m. Voor een uiterlzjk koninkrijk is een uiterlijk,
zichtbaar gezag noodig. Maar voor het Christendom, het
Koninkrijk Gods, dat heerscht in de harten der menschen
mag alleen een imzerlük gezag gelden: het geweten.
ad 3¤m. In religieuse vragen beslist geen menschelijke
geest, die door redeneering de waarheid zoeken moet en
dus twisten moet met zich zelven en met anderen; in re-
ligieuse vragen beslist het geweten, dat intuïtief kent en
kathegorisch gebiedt. De taak der apologetische wetenschap
kan daarom alleen hierin bestaan, dat zij de reeds door
het geweten gevonden religieuse waarheid ook wetenschap-
pelijk verdedigt en bevestigt.
O, als we toch eens duidelijk inzagen, dat religie even-
goed als zedelijkheid uitsluitend levenswzjsheid is, die, door
het leven gepredikt, het leven veredeltl En als we daarbij
begrepen, dat het edelste leven in ons, het geweten, iets
zóó innig menschelijks is, dat het één is in alle menschen
evenals de menschelijke natuur, ondanks alle individualiteit
van verstandelijken en gemoedelijken aanleg!
Dan behoefde niemand te zoeken naar een uiterlijk gezag
om in godsdienstvragen de eenheid te bewaren, evenmin
als er een zichtbaar gezag noodig is, om te zorgen, dat in
alle zoo verscheiden menschenindividuën ééne menschelijk-
heid blijft.
A Er is wel een dogmatische eenheid, die met religieuse
*) ,,Bijbel en Bijbelverklaarder" uit ’t Engelsch door Pater Ermann
S. j. bl. 64.