HomeChristendom en dogmaPagina 46

JPEG (Deze pagina), 821.30 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

ii i”
T ‘
lr
jl
ç I!
44
doorgaans minder goede, minder volmaakte Christenen zijn?
’t Zou alweer vermetel wezen algemeene oordeelen te
vellen. Maar ik wil de katholieke apologeten zooveel
jj mogelijk toegeven. Nemen we aan, dat het aangehaalde
jl . feit waar is. Maar nu de verklaring van dat feit? ,_f,
Psychologisch is het zeer goed uit te leggen, dat in vele jj
lj, gevallen de Katholiek, die zich in de armen van het
è Protestantisme werpt in en door de katholieke dogma’s de
j); kracht zijner Christelijkheid verloren heeft, zoodoende in
den beginne meer het Katholicisme haat dan het Christen-
j dom bemint, en zich eerst voorgoed bekeert, als hij een
Ei . tijdlang een ondogmatisch maar Godminnend en naasten-
.' minnend Christen gebleven is. De geboren Katholiek is
jj er aan gewoon, Christelijkheid ten innigste verbonden te nl
zien met dogma’s sacramenten, ceremoniën, Paus en V
Q Bisschoppen. Zelfs vele geleerde mannen hebben dat i
j vooroordeel niet kunnen overwinnen. Maar wie (misschien «
ë niet geleerd) ernstig denker is, zal licht de vraag hooren _
j in zijn binnenste: Hebben Paus en Bisschoppen werkelijk T
Q die macht? Zijn die dogma’s absoluut waar? Vloeit er
k werkelijk uit de sacramenten een heiligende kracht, die mij - j«
l religieus beter maken kan? i
V Als die arme twijfelaar dan maar moed en kracht had, _`
` in zich zelven te gaan en kalm dóór te denken. Maar hij r
kàn niet. Zijn vroegere vrienden, die hij nog bemint wil li
ij hij geen pijn doen; hij wil geen leugen zien in alles, wat
= hem eens zoo heilig was. Hij dwingt zich te gelooven, zijn
‘ hart legt geweten en logica het zwijgen op. Hier ligt het
‘ gevaar v00r gadsdiensiigen ernst. Zijn Christendom wil
J _ ondanks alles opgroeien uit zijn gemoed, maar het stoot
aanhoudend tegen formulen, die geen beteekenis meer voor
hem hebben, waaraan hij is ontgroeid, die nu geheel buiten
zijn wezen liggen. Zijn Christenziel kàn zegenvieren, maar
zij zal weenen bij haar triomf. Zij is zoo moe, zoo doodmoe,
ij zij is geneigd den vijand te haten, die haar trots zijn
nederlaag zoozeer heeft afgemat.
lie ,.