HomeChristendom en dogmaPagina 45

JPEG (Deze pagina), 791.19 KB

TIFF (Deze pagina), 6.96 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

43
meer voor de hand. Ik spreek natuurlijk niet over bijzondere ge-
vallenenbijzondereplaatselijketoestanden,maarinhetalgemeen.
Men vergete toch niet, dat de goede Protestant, die Katholiek
wordt, bijna altijd een dogmatisc/2 Protestantisme verlaat,
niet het Christendom. Dogma’s nu zijn op den duur niet
‘ aan te nemen door een logisch denkend mensch zonder
een door God gezonden en door God bevestigd onfeilbaar
uitwendig leergezag, dat alleen in het Katholicisme te vinden
is. Een denkend Protestant, die het ernstig met zijn
godsdienst meent, zal daarom licht Katholiek worden, als
hü, door een moeilijk te overwinnen vooroordeel dogmatisc/1
Christen wil blüven. ln de protestantsche predikanten kan
hij immers geen onfeilbare Godsgezanten erkennen, om de
eenvoudige reden, dat ze zich niet voor door God gezonden
leeraren uitgeven. De katholieke Kerk echter maakt aan-
spraak op een onfeilbaar leergezag, en doet dat met een
schijn van waarheid; zij heeft vele apologetische argumenten
die heel handig in elkaar zijn gezet. Zoo moeten denkende
Protestanten, die de meening zijn toegedaan, dat Christendom
vvezenlük dogmatisch is, Katholiek worden. Eigenlijke gods-
. dienstzin behoeft hen niet naar het Katholicisme te voeren:
zij moeten al Katholiek worden, als ze consequent door-
redeneeren op de valsche meening, dat een Christen aan
dogmen moet gelooven. Voor onbewuste Protestanten is
een dogmatisch Christendom mogelijk en soms gewenscht.
H Maar denkende Protestanten, die het ernstig met hun gods-
dienst meenen, moeten langzaam of tot het Katholicisme
overgaan, ofwel alle dogma’s overboord werpen en het
reine Christendom huldigen.
De katholieke theoloog zal dat anders uitdrukken: Het
Protestantisme lost zich bij de ontwikkelde Protestanten
4 op in Katholicisme en volslagen ongeloof. Dat gezegde
i zou juist zijn, als ondogmatisch Christendom gelijk stond
met ongeloof. Maar dat is goddank niet het geval. Het
j geloof des gewetens is óók een geloof.
j Is het waar, dat de Katholieken, die Protestant worden,