HomeChristendom en dogmaPagina 44

JPEG (Deze pagina), 648.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

{
l

l.
gl
`
I;
M

IX.
AK
¢f’_,«.§!x‘4
,,BEKEERLINGEN" EN .,AFVALLlGEN."
l _.._.__
£ Katholieke apologeten beweren vaak, handelend over de
l heiligheid hunner Kerk: De beste Christenen onder de
Protestanten worden doorgaans Katholiek, omdat zij in het
Protestantisme niet de heiligheid vinden, die ze zoeken. De
i slechtste Christenen onder de Katholieken worden doorgaans
Protestant, omdat zij zich niet thuis gevoelen in de heiligheid
' der katholieke Kerk.
K Een zwaarwichtige bewering, die wij wèl moeten wikken ,
en wegen. Hier is immers geen sprake van theoretische
E bespiegeling, hier wordt een oordeel over het leven geveld.
L Is het werkelijk waar, dat de Protestanten, die Katholiek
` worden, doorgaans goede Christenen zijn? lk wil het niet
ontkennen al was het maar om den katholieken apologeet B
j zooveel mogelijk toe te geven. Maar - een heel andere
i vraag - worden die goede Christenen Katholiek, aange-
trokken door een waarachtig grootere heiligheid, die leeft
· in het Katholicisme als zoodanig?
Wie ook deze vraag bevestigend beantwoordt, moet zijn
antwoord bewijzen, Dat doen de Katholieken niet. Reeds ,
ii uit het feit, dat goede Christenen onder de Protestanten .
Katholiek worden, meenen ze te mogen besluiten: juist de
heiligheid der katholieke Kerk heeft hun godsdienstig hart l
lj getroffen. Een andere verklaring van zulk feit ligt m. i,
il I
l