HomeChristendom en dogmaPagina 41

JPEG (Deze pagina), 775.12 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

l
i
à 39
Volstrekt niet, dat de katholieke Kerk alleen de absolute
religieuse waarheid bezit. Vele ondogmatische Christenen
meenen wel, dat ware wonderen, geschied in en ten voordeele
van de katholieke Kerk logisch naar het Katholicisme
i moeten voeren. Maar dat is nietwaar. Dat is een noodlottige
dwaling, die ons nog doet strijden waar alles uitgevochten
ä kon zijn.
Het wonder is, àls het gebeurt een tee/cen Gods, geen
geformuleerde taal. Als ik het orakel van een wonder
in menschentaal wil vertolken, kan ik dat niet duidelijker
doen dan door de uitdrukking: ,,lk, God, keurgoed.” Ik heb
logisch niet het recht, dat teeken nader te formuleeren,want
het zegt me niet meer dan: ,,lk keur goed/’ Wat God
goedkeurt moet uit dingen blijken buiten het wonder. De
wonderbare teekenen Gods zijn werkelijk vaag, zeer vaag.
Wát keurt God goed! [rz welk opzicht wil God iets goed-
keuren als Hij door een wonder iets bevordert? Keurt God
door de wonderen de katholieke Kerk goed als absolute
waarheid? Of wil Hij haar wijselijk helpen in datgene, wat
zij door verschillende dogmen voor de Katholieken doet?
Draagt hare leer als zoodarzig zijn goedkeuring weg, ofwel
het feit, dat zü door hare leer het geheel- ontkerstenerz belet
van zinnelijk aangelegde of door opvoeding bevooroordeelde
naturen die het Christendom gedeeltelijk met uiterlijkheden
verwarren? - Dat zijn vragen die door de wonderen zelf
niet beantwoord kunnen worden. Die vragen worden ter
oplossing voorgelegd aan de logica en vooral aan het geweten.
De religieuse strijd tusschen ondogmatische en dogmatische
» Christenen wordt niet gestreden op het gebied van feiten
en wonderen - daar zal het gevecht steeds onbeslist blijven j
­ maar op gewetensgebied.
Het Katholicisme verkondigt, evenals het Protestantisme en
hetondogmatischChristendom,dealgemeeneChristelijkezeden-
leer, den algemeenen Christelijken godsdienst. Maar daarbij een
bijzondere katholieke dogmatiek. Wij hebben gezien, dat