HomeChristendom en dogmaPagina 40

JPEG (Deze pagina), 628.63 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

l Q
l. ;
.. ;
jt
E ä


el

vin. j

jj CHRISTENDOM EN WONDEREN.
lr
God verkondigt ons geen dogma, noch door het geweten,
jij noch door de natuur; zoowel de kleine wereld van ons
rl eigen hart als de groote wereld daarbuiten zwijgen in het
beste geval over dogma’s. Wie nu tóch een dogma huldigen
gi wil als een door God geopenbaarde, absolute waarheid
moet Gods Stem door een ander medium vernemen: een
jl- bovennatuurlijk wonder. Een wonder, en wel een door
jj het gezond verstand als zoodanig geconstateerd wonder is
ej`, onafscheidelijk verbonden met dogmatisch geloof. lk ben
daarvan nooit zoo overtuigd geweest als na een kleine
polemiek, die ik voerde met Dr. Brom, vroeger hoofd-
redacteur van het Centrum.*)
Een polemist, die zich sterk voelt, moet ruimhartig zijn.
Laten we daarom reeds eens veronderstellen, dat alle won-
*,` deren in het evangelie verhaald, historisch en philosophisch
ware wonderen zijn; laten we eens veronderstellen, dat in de j
katholieke Kerk en in de katholieke Kerk alléén nog altijd
ware wonderen gebeuren en wel wonderen in den zin der
katholieke theologie, d. i. boverznatuurlüke teekenen Gods.
Wat volgt daaruit?
*) Die kleine polemiek is te vinden in het Centrum van 11 Aug.
1902. Gaarne had ik ze voortgezet, als de geachte redactie van het
jjj Centrum mij meer gastvrijheid had kunnen toestaan.

‘l
lj?