HomeChristendom en dogmaPagina 37

JPEG (Deze pagina), 767.33 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

i
jr 35
als hij legenden wil scheiden van geschiedkundige waarheid.
Een man als jezus is bij zijn leven reeds legendair, op
zijn allerminst genomen: waarschürzlük legendair. Wie
echter jezus’ werken en streven godsdienstig ,,mediteert"
onder de inspraak des gewetens, kan de ware religieuse
bedoelingen van jezus met zekerheid ontdekken. De
ia mediteerende Christen gelooft niet, omdat een ander hem
i iets vertelt, maar omdat allen, die Gods Wil volbrengen
en God zoeken, zijnen Zoon vóór zich zien en zoo de
levenservaring verkrijgen, een navolger van Christus te zijn.
Dat jezus feitelijk reeds in den Bübel niet meer met
kleurlooze objectiviteit wordt voorgesteld, maar in het
subjectieve licht van de opvattingen zijner leerlingen, lijdt
geen twijfel. Een voorbeeld: Zoowel Paulus (Tess. 12-17)
als johannes (1. 18) meenden, dat Christus de bedoeling
had, enkele jaren reeds na zijn dood terug te komen om
dan als Opperste Rechter bij het vergaan der wereld te
oordeelen de levenden en de dooden. Wie de aangehaalde
texten zonder vooroordeel leest, kan daaraan niet twij-
felen. Enkele katholieke geleerden spannen wel al hun
krachten in, om bedoelde plaatsen van Paulus en johannes
anders uit te leggen. Maar, ten minste van apologetisch
l‘ standpunt uit, hebben ze daartoe niet meer het recht omdat
thans groote katholieke schrittverklaarders hen tegenspreken.
Die valsc/ze meening nu van Paulus en johannes is ook
tusschen de geschiedenis van jezus in het Evangelie ge-
vallen. Zoo b.v. Matth. 16: 27, 28: ,,Want de Menschen-
zoon zal komen in de glorie zijns Vaders met zijne
V engelen; en dan zal Hij iedereen naar werken loonen.
Voorwaar, ik zeg u: enkelen van hen, die hier bij Mij
staan, zullen niet sterven, voordat zij den Menschenzoon
hebben zien komen in zijn rijl<."
Blijkbaar zijn die woorden in jezus’ mond gelegd door
iemand, die voorbarige hoop op Christus’ komst heeft gekoester.
Wie zal nu met zekerheid durven beweren, dat zoo iets
niet vaker gebeurd is? Zekerheid kan ik niet hebben omtrent