HomeChristendom en dogmaPagina 36

JPEG (Deze pagina), 759.31 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

ui li
M. . K
jj 34
des te rijker zullen de legenden om haar ontstaan: want
lj. legenden worden geboren uit het medevoelen met groote
ij menschen.
2°. Hoe populairer een persoon is des te minder zal jde
kern der geschiedkundige waarheid in de legende geëer-
biedigd worden: want het dichtend volk is niets minder
dan beoefenaar der geschiedenis.
30. Hoe zirzrzelzjker het milieu is van de legendaire
persoon, des te meer zal haar innerlijk bedoelen met uiter-
lijk vertoon worden omgeven: wie zinnelijk is aangelegd,
li` wil verzinnelijken zelfs wat puur-geestelijk is.
lj Dat alles zijn waarheden, die ieder bij ernstig nadenken te
‘1 . • .
j eenvoudig, te voor­de-hand-liggend zal vinden om eraan
te twijfelen.
Maar, passen wij ze toe op jezus, op de daden, de
ri woorden, de bedoelingen, die de geschiedenis ons van
Hem heeft overgeleverd.
jezus wàs in de hoogste mate vruchtbaar voor legenden-
vorming. Dàt is een historisch feit, dat boven allen twijfel
li verheven is. Hij wàs immers indrukwekkender dan ooit
iemand is geweest. Twintig eeuwen hebben niet den l_
diepen indruk kunnen uitwisschen, dien Hij op de menschheid `
maakte. Hij wàs populair als geen ander; lees slechts zijn
jj; heerlijke gelijkenissen. En Hij leefde in een milieu, zoo
zinnelzjk-poëtisch als men zich denken kan. Het morgenland!
Het land der fantasie!
Zoo weelderig moeten dus om jezus legenden zijn ont-
staan óf, om toch niet te veel te zeggen, zoo weelderig ·
zijn ze waarsc/zünlzjk ontstaan, dat de geschiedenis alleen
ons niet met zekerheid, zelfs niet met historische zekerheid
de bedoelingen van jezus kan overleveren en toelichten.
êji Wie daarom jezus en zijn streven geschiedkundig ,,bestudeert"
lj moet dat doen vol vreugde maar ook vol wantrouwen.
Vol vreugde als hij het rijke leven ziet, dat jezus’ Persoon
ontplooit voor de volkeren, die Hem kennen. Vol wantrouwen,
rïji _ 5