HomeChristendom en dogmaPagina 34

JPEG (Deze pagina), 789.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

C 1
1*-j
llïll
lil
l 32
nissen, is de menschengeschiedenis zoowel van het verste
als van het naaste verleden hemeltergende ongerechtigheid.
‘|* Het geweten alleen geeft mij den godsdienst, het profeteerende
geweten alleen heeft het souvereine recht godsdienstig te
`lh oordeelen èn over verleden èn over toekomst.
jj 2°. Logisch. Wie een Christelijk dogma als zoodanig 9
jg historisch wil vinden en verdedigen moet in laatste instantie
steunen op historische zekerheid van een bedoeling van
Vjê jezus.*) Zijn redeneering zal altijd hierop neerkomen`: Zóó
heeft Christus het bedoeld; die bedoeling heeft Hij bevestigd
door wonderen, dus zóó is het.
De conclusie: zóó is het, mag logisch niet met meer
ljlii zekerheid aangenomen worden dan het uitgangspunt der '
redeneering: zoo heeft Christus het bedoeld. Die bedoeling
jj van jezus échter kent hij met hoogstens historische zekerheid,
jjjj die in ieder geval niet de grootst mogelijke zekerheid is.
De conclusie: zóó is het, kan dus niet de grootst mogelijke
ij zekerheid voor zich eischen. En toch, als ik een dogma
lj als zoodanig huldig moet ik mij aan dat dogma onderwerpen
met de grootst denkbare zekerheid, de absolute waarheid in
dat dogma te bezitten. De katholieke dogmatiek (waarheen
alle andere logisch leidt,) vordert van den geloovige _
onwrikbare overtuiging. De geringste vrijwillige twijfel
jl? aan de waarheid van een dogma is zondig. Hier
`ï° geldt het: uw geloofsbelijdenis is ofwel de uiting van een
onwrikbaar vaste overtuiging, of ’t is geen katholieke ge-
·è|` loofsbelijdenis meer. Reeds daarom is een echt katholieke
M geloofsbelijdenis onredelijk. Een denkend Christen kan niet ’
la zekerder zijn van het dogma: zóó is het, dan hij historisch
zeker is van de historische bewering: zóó heeft Christus
lil het bedoeld. Ik weet nu wel, dat de wil mij dwingen kan,
vaster geloof te hechten aan een bewering, dan de be-
ïjiï *) De inhoud van een Christelijk dogma moet in laatste instantie
F steunen op een bedoeling van jezus; zijn waarheid op een met ge-
Ej zond verstand geconstateerd wonder.
l
·l
jl
t