HomeChristendom en dogmaPagina 32

JPEG (Deze pagina), 758.81 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

>· ’ '
i i
if
je E 30 u
het ook niet op te bouwen uit de algemeene ervarings-
gfj kennis van de godsdiensten aller volkeren. lk sprak als
` Christen tot Christenen, en daarom zag ik den godsdienst
i §' waarin wij Christenen alle religieus leven, als levenswer-
V kelijkheid en levenskracht in de religieuse levensuitingen
aller Christenen. Zóó mocht ik besluiten: De godsdienst
der Christenen is: zich kind voelen van God en leven als
Gods kind. De beste Christen, Christen­priester boven
anderen, is hij, die het kinderlijkst kan bidden: Onze Vader!
ijf Nog eene opmerking: Men hoort dikwijls beweren, dat
i Harnack en zijn geestverwanten het Christendom tot een
äfli ,,minimum" willen terugbrengen, om het zoo voor allerlei
i overtuigingen aannemelijk te maken. Dat is minstens zeer
onjuist. Christus wilde ook den godsdienst niet op een
jj minimum reduceeren, toen Hij tegen het heilig-doen der
u Pharisaeën ijverde. De Apostelen streefden niet naar een
» minimum-godsdienst, toen zij na de eerste Kerkvergadering
i te jeruzalem verklaarden: Het heeft den H. Geest en ons
4 behaagd, u geen grooter last op te leggen dan het nood-
i zakelijke. Reinigen wilden zij den godsdienst van alles
Q wat hem vreemd is en daardoor zijn grootste kracht doen _
l gelden. Geen geven­en­nemen, geen schipperpolitiek zal
ï het Christendom meer en meer van het dogma bevrijden,
j " maar een eerlijk streven naar onvermengde waarheid, een
g eerlijk streven naar het reine Christendom, dat geen voor-
[«» . schriften, maar idealen kent.
[ Nu meen ik het Christendom zonder dogma voldoende
I te hebben toegelicht om het als de eenige absoluut­ware
l j Christengodsdienst te doen kennen. Er blijft me niets meer
’ over, dan te antwoorden op de opwerpingen, die men tegen
3 de vorige bladzijden kan maken. Die opwerpingen meen
.|; ik alle te kunnen terugbrengen tot vier typen. Achtereen-
l j volgens zal ik ze behandelen.
V
l