HomeChristendom en dogmaPagina 27

JPEG (Deze pagina), 769.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

25
Men moest aangaande den Bijbel en den godsdienst niet
spreken van hoofdwaarheden en bijzaken. Die termen zijn
te onduidelijk en baren verwarring. Gewctenswaarhederz
_,_j· { zijn te vinden in de H. Schrift en alleen in gewetenswaar­
j heden leeft de godsdienst. Die zijn hoofdzaak en het eenig
‘ wezenlijke tevens. Al het andere raakt niet het innigste,
het blijvende in onze menschelijkheid. Wat het geweten
in den Bijbel goedkeurt, is religieus en zedelijk aan te
nemen. Waartegen het geweten protesteert, is, in religieusen
. zin, valsch. Waar het geweten zich niet uitspreken kan,
{ zijn we buiten de essentie van zedelijkheid en godsdienst.
' Daar mogen de geschiedkundige wetenschap of het gezond
j verstand oordeelen over dingen die buiten het wezen van
zedelijkheid en godsdienst liggen.
Maar wat hebben wij dan nog aan het Evangelie, als
het niets wezenlijk nieuws mag leeren?
I Zeer veel. jezus heeft niet alleen de vage Cxodstaal
des gewetens in duidelijker menschenwoorden vertolkt, maar
zijn Evangelie toont ons jezus zelf, den ldeaalmensch, die
i niet de een of andere deugd, maar alle deugden, die het
D geweten voorschrijft, in harmonisch evenwicht beoefent.
Diepe godsdienstzin zonder dweperij, onverbiddelijke
plichtsbetrachting zonder hardvochtigheid, moed zonder
4 hooverdij - al die deugden leven in jezus’ heldhaftig
karakter. Wat het geweten ons geestelijk leert, predikt
. jezus in vleesch en bloed door zijn geestdriftwekkend
Z voorbeeld. Dat is veel, zeer veel.
Het Evangelie toont ons een held, die streed voor zijn
heilige overtuiging, zijn geweten. Alles, wat de wereld
achten kan verloor Hij in dien strijd, alles, zelfs zijn leven.
t En toch, de ondoodbare Godsstem‘in ons gemoed zegt
ons: wie zóó alles verliest, verliest niets, maar wint alles,
wie zoo sterft, sterft niet maar leeft eeuwig. ,,Wie zijn
leven verliest zal het winnen." jezus’ Persoon versterkt
daarom onzen moed, alles prijs te geven voor het recht van
ons geweten. Dat is veel, zeer veel.