HomeChristendom en dogmaPagina 25

JPEG (Deze pagina), 518.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

j "*‘"f" wss
E
l
5 23
in hun onveranderlijken loop en blijvend licht, zijn eeuwige,
levende Ideeën. De leeuw verkondigt zijn Macht, het lam zijne
Lankmoedigheid. Als God zich zelf zóó treffend schoon
in natuursymbolen verzinnelijkt, behoeft geen ander gezag
buiten Hem een kerkelijke symboliek voor te schrijven.
«`­~ Maar de mensch wil nog iets anders.
Hij wil ook een symboliek, die hem niet door God in
l de natuur, niet door een gezag gegeven wordt, maar die
I ontkiemt uit zijn eigen zieleleven. Die neiging brengt de
zinnelijke, poëtische, sociale natuur des menschen mede.
I Nu, zulke symboliek is, binnen redelijke grenzen, vol-
strekt niet af te keuren. Als ze maar symboliek blijft en
niet in dogmatiek ontaardt; als ze maar niet gedicteerd
wordt door een gezag, maar van zelf opgroeit uit de spontane
poëzie van het dichtend Christenvolk. De vlammende
kaarsjes van den kerstboom hebben vaak frisscher gods-
j dienstleven ontstoken dan de heerlijkste preek of de luister-
rijkste dogmatische eeredienst.
n
l
{ -«·-+-•-¢­­­·*
u
l
s
a
l