HomeChristendom en dogmaPagina 24

JPEG (Deze pagina), 827.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.99 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

l
= l
M 22 t
j Men zou nog kunnen vragen, of symbolisme met
reine Christendom te vereenigen is. - Een heerlijke
j symboliek heeft God zelf in de natuur gelegd. De geheele
Schepping is één roerend symbool van Gods volkomenheden.
j De bergen spreken van zijn Majesteit, de sterren openbaren .
{ ir
nog vastelijk kunnen en willen gelooven mijn zuiver principeel be-
j toog niet kunnen of willen begrijpen. - En dat is goed. j
bg De taktiek van Petrus en Paulus heeft ook jezus gebruikt. Zijn j
( meest vertrouwde leerlingen, zij, die met Hem aten en dronken,ver­ . .
stonden zijn idealeu niet. (Matth. XV: 16.) Zijn andere toehoorders l
nog veel minder. (Matth. Xlll:11.) Daarvan spreekt Hij tot hen in j
l gelijkenissen. (Matth. Xlll : 10.) Want wie reeds een krachtig religieus
leven bezit, zal nog religieus groeien als men hem het ideale Chris-
tendom in al zijn reinheid voorhoudt­ Wie echter geen krachtig
religieus leven heeft, kan zelfs verliezen wat hij had, zoo hem de
formulen ontnomen worden. (Matth. Xlll:l2.)
j ‘tls waar, het moet het streven zijn van alle hoogstaande menschen, j
j. het volk zooveel mogelük te hernieuwen, te verfrisschen, te ontfor-
inuleeren in zijn godsdienst. (Luc. V:36, 37, 38.) Maar het volk is
nu eenmaal conservatief. (Luc. V:39.) Daarom, al blijft de ideaal-
maatschappij van Christus dat groene eiland, waar de lammeren spelen
met de wolven, waar het kind de manen streelt van den bosch- j
leeuw, de maatschappij moet naar het land van vrede trekken door V,
j godsdiensthaat en sektennijd. (Matth. X:34.)
I lntusschen moet de mensch streven naar ]ezus‘ ideaal. Want het j
Christendom leeft in het innigste van zijn natuur. En, zooals de 1
j steen sneller en sneller valt, omdat de zwaartekracht in zijn natuur
l ligt, zoo moet ook de menschheid sneller en sneller opstijgen naar, j
j. het ideale Christendom, omdat het religieuse levensprinciep met het
jr menschelijkst in de menschelijke natuur vereenzelvigd is. Het ï
l menschdom gaat zyn gang naar het Christendom. i
j Wat het groeiende leven tegenhoudt zijn de starre formulen. Daarom .
I gaat iedere bewuste levensontwikkeling gepaard met formulenhaat.
{ lk verheug me, dat ik in een tijd leef, waarvan de formulenhaat een
i karaktertrek is. Men moge van de moderne kunst als kunst zeggen
j wat men wil, als religieus mensch begroet ik haar formulenhaat. Dat l
l breken met formulen is Goddank in iederen confessioneelen Gods- s
j dienst duidelijk te bespeuren, zelfs in de meest conservatieve, katholieke ‘
· Kerk. De nieuwere Bijbelcritiek, die zich ook daar meer en meer j
baan breekt, is een uiting van formulenhaat, L
j; 4
I
li
l` ' I
1 l