HomeChristendom en dogmaPagina 22

JPEG (Deze pagina), 793.68 KB

TIFF (Deze pagina), 6.97 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

I
I
I 20
l hebben nog dogma’s noodig. Zij zijn in een ontwikkelings-
jj stadium, ze kunnen het ideaal van Gods Rijk nog niet in
jj al zijn reinheid begrijpen, zij moeten steunen op voor- I
j schriften. {
j Wie dezen in den vorm van de een of andere kerkelijk-
I heid zulken steun laat behouden, doet goed. Hij bevordert
j wel niet onmiddelijk hun rein, godsdienstig leven. Hij I
j geeft zelfs, gedwongen, iets prijs van hun gewetenskracht. I
Maar het dogmatisch geloof kan aan dergelijke ïwenschen
I een psychlogischen steun geven, een soort hypnotische ;
E opwekking, die de ontbrekende gewetenskracht ten minste I
j gedeeltelijk vervangt. Een dogma kan zijn voor een mensch,
, wat de muziek is voor een soldaat. De muziek kan den I
j soldaat niet direct moed mededeelen, maar zij wekt toch I
. den sluimerenden moed van weifelenden op. j
Om niet in algemeenheden te blijven: Het geloof aan de j
priesterlijke macht, in naam van God de zonden te vergeven,
. heeft de onwrikbare overtuiging der zondenvergeving gebracht II;
aan vele angstige zielen, die zonder ,,absolutie" steeds in
verlammende vrees zouden geleefd hebben. Het geloof aan j
Gods menschwording heeft kleinmoedigen vertrouwen
geschonken op Godsliefde. Het geloof aan jezus’ werkelijke I
tegenwoordigheid in het H. Sacrement heeft ontelbare j
I bedroefden machtigen, geestelijken troost verschaft.
j Dikwijls is het daarom een goede tactiek, zinnelijk aan-
I gelegde naturen, wier zinnelijk gevoel vaak luider spreekt
j. dan het geestelijk geweten, die daarom het Christendom T
, gedeeltelijk met dogma’s en dogmatischen eeredienst moeten
I verwarren, in hun dwaling te laten. (bona fide, zouden Y
I de katholieke moralisten zeggen.) Anders is er gevaar, j
I dat ze het heele Christendom met dogma’s en eeredienst
over boord werpen. ,,Die vormendienst dooden wil, maakt
I wel eens godsdienst dood," heeft Dr. Laurillard zeer juist
j, gezegd. *) En Harnack oordeelt goed: ,,Hoeveel uiterlijke j
j *2 Met jezus in de natuur, blz. 26. i
II .
ik
I` I
1
I I
I