HomeChristendom en dogmaPagina 21

JPEG (Deze pagina), 588.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.11 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

1
J lV.
DOGMATISCH GELOOF EEN
‘ ONTWIKKELINGSSTADIUM.
l
Absoluut­ware, reine godsdienst is niet wezenlijk dog-
I matisch. Maar, is daarom iedere dogmatiek bij het Christen-
ij dom en daarmee iedere dogmatische eeredienst altijd en
N overal en onvoorwaardelijk ai te keuren?
Dat juist niet. Het geweten protesteert niet direct tegen
ieder dogma, (wel irzdrict, n. l. in zooverre ieder dogma
samenhangt met andere dogma’s, waartegen het geweten
j' wèl direct protesteert.) Er zijn dogma’s, die op zich zelf
O beschouwd niets onzedelijks inhouden, b. v. de mensch-
' wording van God, de persoonlijke tegenwoordigheid
T van Christus in het Altaarsacrament. Oi die dogma’s
E strijden tegen het gezond verstand is een andere vraag;
j maar op zich zelt beschouwd druischen zij niet tegen het
.· geweten in. Nu, zulke dogma’s kunnen een uiterlijken
, steun geven aan menschen, die nog niet hoog genoeg staan
j om in reinen gewetensgodsdienst te leven.
` Wie aan dogma’s niet meer gelooven kan, dwinge zich
j niet daartoe. Waar godsdienst niet samengaat met innige
E overtuiging is zedelijke ernst op den duur niet mogelijk.
Maar menschen, die door opvoeding en aanleg nog vastelijk
j gelooven kunnen en innerlijk gedrongen worden te gelooven

F.
t
l