HomeChristendom en dogmaPagina 19

JPEG (Deze pagina), 758.40 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

17
Godsdienst is evenmin als zedenleer een rooster van
dogma’s, geen ritueel, geen vormendienst, geen uiterlijk
omhulsel van heilig-doen maar innige levenswijsheid, wor-
telend in het menschelijkste deel van ieder mensch, ge-
T meengoed van ons allen evenals onze menschennatuur, het
· persoonlijkste tevens van onze ziel, het hoog­mooie leven
‘ zelf. Het leven zelf ­- niet het kleine, ,,practische"
' menschengedoe, somtijds prettig, soms vervelend, maar het
! leven dat opbruist uit de pieuse gevoelens van onze
l hoogere natuur, ons beter Ik.
l In zijn wezen kan daarom de godsdienst niet afhangen
I van tijd en omstandigheden. Omdat de mensch altijd één j
en hetzelfde menschenleven leefde, moet altijd één en (
dezelfde godsdienst hebben bestaan. Het eenige historische
feit, dat voor het wezen van den godsdienst belangrijk is, t
is het ontstaan van het menschengeslacht. Wel is de be-
oefening van den godsdienst in den loop der geschiedenis j
veranderlijk; maar de christelijke religie bestond voor (
{ Christus en ze werd Christelijk genoemd, toen de Christus
verscheen. Het hoogste in de menschelijke natuur zelve
dreef steeds de menschen naar het Christendom, dat in .
_ jezus zijn schoonste triomfen viert. j
Zedelijkheid en godsdienst is ééne werkelijkheid, één t
gewetensleven. De begrippen echter ,,zedelijkheid" en ,,gods-
dienst" dekken elkander niet volkomen, maar vullen elkander
5» aan. Zedelijkheid leeft in rechtsgevoel, godsdienst in
piëteit. De zedelijkheid erkent God als oppersten Gebieder,
WV de godsdienst dankt en bidt en juicht: Onze Vader. *)
i Een wezenlijk nieuwen godsdienst heeft jezus dus even-
*) Daarom zegt P. H. Hugenholtz jr. (Godsdienst en Leven, bl. 8)
,,Het woord religie (afgeleid van relegere, herlezen, of van religare,
verbinden) is dieper van zin dan ’t woord godsdienst" lk ben des te
religieuser naarmate ik meer met God verbonden word, naarmate ik
meer ,,van ,,Gods geslacht" word, naarmate ik meer Gods nabijheid"
voel. Maar des te minder ook kan ik God dienenin elgenlijken zin. lk
dien een vreemde.