HomeChristendom en dogmaPagina 18

JPEG (Deze pagina), 794.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

l.
X 16
l aan de omhulling van de zinnelijkheid en den hoogmoed.
jç Dat weet ik, en mijn geweten verbiedt mij niet, het te
j gelooven. Maar de Kerk formuleert: Het dualisme, dat
j woont in het pasgeboren kind, is een gevolg van de erf-
l zonde, van een schuld, die het geërfd heeft, van een schuld, '
1 die ook zün schuld is. Dat kind, dat nog niet denken t
i kan, dat nog niet weet wat zonde is, heeft in Adam
l gezondigd, ’t is schuldig. Het moet afgewasschen worden _
i in de reinigende wateren des doopsels, het moet verzoend
i worden met God, want het komt ter wereld als een kind T
van Gods gramschrap. Daartegen protesteert mijn geweten.
l ,,Dat zijn mysteriën, die kan men niet begrijpen, daarover
Y moet men niet redeneeren." Och, hier is geen sprake van
” ,,redeneering" vooral nietvan diepzinnige dogmenbespiegeling,
j waarbij ik met dialectische goocheltoeren mijzelf en anderen
I zooveel kan wijsmaken. Ik vraag hier maar in allen
, eenvoud en alle oprechtheid op den man af: wat zegt
tl het dogma, wàt het geweten? Dan moet ik zien, dat l
ë dogma tegen geweten vloekt. Q
l Neen, wat er ook zij van de mogelzjkheid eener goddelijke
l openbaring buiten het geweten om, zeker is het, dat het "
§ geweten tegen iedere thans bestaande dogmatiek direct of ­
L indirect protesteert en wil, dat de mensch reine gewetens-
zedelijkheid en reinen gewetensgodsdienst huldige. Zeker
is het, dat God feitelük slechts door de stem des gewetens
' tot ons spreekt. Zoo kon dus Christus zoowel van zijn
j godsdienstleer als van zijn moraal getuigen: ,,Als iemand
er naar streeft, den Wil Gods te volbrengen, zal hij inzien v Q
i of mijne leer van God is." (1. c.) Zoo geldt het ook van A
j jezus’ godsdienst even goed als van zijn zedenleer:
n ,,Het onuitspreeklijk woord stond in het hart geschreven,
,,En jezus gaf er klanken aan." (l. c.)
Maar, wat is dan toch die godsdienst en die zedenleer,
Y ons door het geweten alleen verkondigd?
Na al het voorgaande hebben wij het recht te antwoorden:
t