HomeChristendom en dogmaPagina 17

JPEG (Deze pagina), 790.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

15
De mensch had gezondigd. God eischte daarvoor een vol-
komen voldoening. (Satisfactlo condigna.) Noch een gewoon
mensch, noch een engel kon die voldoening geven. Daarom
daalt Gods Zoon, zelf God, op aarde neer, wordt onzondig­
baar mensch en voldoet aan het kruis voor de zonde van
anderen. De volmaakt rechtvaardige God straft dus iemand
die hoegenaamd niets misdaan heeft! Daartegen protesteert
mijn geweten, dat kàn ik niet gelooven. ,,Maar, jezus
offerde zich vrijwillig op voor het menschdom!" Het blijft
waar, dat een volmaakte Gerechtigheid geen onschuldige
kan laten boeten voor een ander. Of ik die boete ,,vol-
doening" of ,,straf" noem, verandert de zaak niet. j
God is de Goedheid, tevens de Wijsheid, de Almacht.
Als ik nu de volmaakte Goedheid Gods ten opzichte der
menschen daarin zie, dat Hij iedere goede daad, hoe gering
ook tot zegen maakt, m.a.w. in iedere goede daad een even-
redige belooning legt, is mijn geweten tevreden; dan is l
ook de vaderlijke Godheid, de teederste Barmhartigheid D
·· zeer goed te vereenigen met de strengste Rechtvaardigheid.
De Kerk echter stelt Gods Goedheid dramatisch voor: God
wil alle menschen het bovennatuurlijk geluk des hemels
schenken. Hij kan ook door zijn Wijsheid en Almacht j
alle menschen in zulke omstandigheden plaatsen, hun l
karakters zóó vormen dat zij vrzj blijvende den hemel ver-
dienen; toch doet Hij dat niet. Hij ,,1aat toe," dat, ondanks
zijn almachtige, alwetende, alwijze Wil alle menschen zalig
te maken, enkele menschen in eeuwig ongeluk vallen.
H Daartegen protesteert mijn geweten. Ik kan niet een God
,,oneindig goed," ,,de Goedheid zelf" noemen, als Hij toe-
laat dat menschen in het verderf storten, terwijl Hij hen
kan redden zonder hun vrijheid aan banden te leggen.
Daar ligt een pasgeboren kind. lk weet, dat in dat
tengere borstje verschillende neigingen slulmeren, die later
met elkander in strijd zullen komen: hoogerc en lagere
natuur. Dat kind is, ook zedelijk gesproken nog lang geen
volgroeid mensch. ’t Zal zich later moeten ontworstelen