HomeChristendom en dogmaPagina 16

JPEG (Deze pagina), 784.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

j i
l
ll
*4
ti.
het geweten tegen iedere thans bestaande dogmatiek in
0;* zooverre zij zich voorstelt als absolute, door God geopen-
tj baarde waarheid, direct of indirect protesteert, dat God dus
feitelük geen dogma heeft geopenbaard.
’t ls voldoende, aan te toonen, dat het geweten direct
0 protesteert tegen eenige dogma’s der katholieke Kerk. Want:
jï 10. iedere dogmatiek der dogmatische Christenkerken
[ voert logisch tot Katholicisme. Wie immers een godsdienstleer
als zoodanig belijdt, d. i. wie beweert waarheden aan te
nemen op goddelijk gezag, moet ofwel zich onderwerpen
aan de goddelijke stem des gewetens, die zich incarneerde
j in zijne borst, ofwel (als het geweten bedoelde waarheden
g'0 niet leert) buigen voor een uitwendig leergezag, (H. Schrift
{ of Hiërarchie) dat als onfeilbare middelaar tusschen God
en de menschen tot hem spreekt. Zulk onfeilbaar leergezag
echter is, als het bestaat alleen in het Katholicisme te
Vi vinden.*)
20. De katholieke dogmatiek is een nauwsamenhangend
'¥ systeem, waarvan men geen enkel dogma kan loochenen, "
zonder het heel dogmatisch gebouw te doen instorten.
Want ieder katholiek dogma steunt ten laatste op één
( onfeilbare Kerk, die op zich zelf ook een dogma is.
j Welnu: wie alle vooroordeelen, gesproten uit opvoeding
of natuurlijken zinnelijken aanleg kan overwinnen, moet
inzien, dat het geweten tegen verschillende dogma’s der
j katholieke Kerk direct protesteert.
jl lk ben er, evenals alle Christenen, van overtuigd, dat God
0 volmaakt rechtvaardig is. Als ik nu over die volmaakte ·¤
j Rechtvaardigheid Gods nadenk en meen, dat ze daarin
V bestaat, dat God aan iedere slechte daad, hoe gering ook,
ji een evenredige smart, een straf verbindt, heeft mijn geweten
j niets daartegen in te brengen. Maar nu hoor ik de Kerk
j` de volmaakte Rechtvaardigheid Gods dramatisch voorstellen:
H
° *) De Bijbel is voor de Protestanten practisch geen onfeilbaar
lj leergezag, omdat ieder Protestant vrij is in zijn Bijbelverklaring.
l
jj