HomeChristendom en dogmaPagina 15

JPEG (Deze pagina), 750.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.07 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

13
woont, die tot haar recht wil komen, die ons m. a. w. een
zedenwet oplegt.
Maar, dat die zedenwet wordt uitgevaardigd door een God,
één in Natuur en drievuldig in Personen, zegt me het ge-
weten niet. De dramatische voorstelling, de formuleering
_ van Gods innerlijk denk- en willeven: ,,Eén Natuur, waarin
drie Personen" ontstaat geheel buiten het geweten om. Wie
als denkend mensch overtuigd wil zijn van de Drievuldig-
heid Gods in orthodoxen zin, zal vruchteloos in zich zelven
keeren om zijn geweten te beluisteren. Hij moet bewijzen
zoeken in feiten van publieke, goddelijke openbaring, waar-
over het geweten in het beste geval zwijgt. - De ,,Heilige
Drievuldigheid" is een dogma.
Een ander voorbeeld: Dat ik, om zedelijk beter te worden .
moet trachten zooveel mogelijk van _]ezus’ ideaalmenschelijk
karakter in mij op te nemen, is een gewetenswaarheid, geen
dogma. Het geweten immers zegt mij, dat de zedenleer, die i
Christus predikte, en waarin Hij leefde, waar, goddelijk is.
" Wie echter verplicht meent te zijn, zich ook in letterlijken
zin met Christus op de innigste wijze te vereenigen, wie
meent, dat hij, letterlijk gesproken, ]ezus’ waarachtig vleesch
moet eten en jezus’ waarachtig bloed moet drinken, belijdt r
een dogma. Een vleeschelijke vereeniging met Christus in
eigenlijken zin wordt niet door het geweten bevolen, maar
door de Kerkelijke formule, door het dogma: ,,Christus is
waarachig, wezenlijk en werkelijk tegenwoordig in het
Heilig Sacrament onder de gedaanten van brood en wijn."
it ls nu het absoluut­ware, reine Christendom dogmatisch
in den pas verklaarden zin?
Neen.
Ik laat de vraag in ’t midden, of God ons geen openbaring
kan geven buiten het geweten om. Maar zeker is het toch,
dat God ons niets kan openbaren tegen het geweten in. Een
ware conscientie, die door een openbaring Gods zou ge-
vormd worden, kan immers niets gebieden tegen het geweten
(zie bl. 8. 2°.) En nu is het niet moeilijk in te zien, dat