HomeChristendom en dogmaPagina 13

JPEG (Deze pagina), 522.12 KB

TIFF (Deze pagina), 7.06 MB

PDF (Volledig document), 36.76 MB

11
,,Het onuitspreeklijk woord stond in het hart geschreven,
,,En jezus gaf er klanken aan."*)
Christus heeft der menschheid geen nieuwe zedenleer
verkondigd. Maar, als joodsche geleerden daaruit de niets-
waardigheid des Christendoms willen afleiden, zullen wij
antwoorden: juist omdat jezus’ zedenleer nooit nieuw was,
' is ze waar. De zedenleer des menschen zal dezelfde blijven,
zoolang de mensch zijn eigen menschelijkheid behoudt. Het
nieuwe in jezus’ moraal bestaat alleen daarin, dat ze in
zijn mond reiner, door zijn persoonlijkheid machtiger was
dan bij de joodsche leeraren. De Pharisaeën hadden de
natuurwet verwrongen door velerlei tradities; jezus voert
· ze terug naar de oude leer des gewetens: ,,In den beginne
was het niet zoo". De Pharisaeën hadden hun gezag bij
het volk verloren, omdat men van hen zeggen kon: ,,Handelt
naar hun woorden, maar niet naar hun werken." jezus’
leven was geheel zijne leer en daarom sprak Hij als iemand, l
die macht had. - Dàt was het nieuwe in Christus’ moraal.
*) Des Amorie van der Hoeven. Geloof des Harten.
1-•-•-|~@---