HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 737.48 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

I
6
l
' jaartellingen.
l De oude Egyptenaren, die de Zon (Ra) als de hoogste
van alle natuurkrachten vereerden, rekenden, in onder-
" scheiding van de meeste oude volken, bij Zonnejaren.
Zij maten een jaar naar den tijd, dien de zon noodig
had, om terug te keeren tot Orion, ’t prachtigst sterren-
i beeld des hemels, van waar zij was uitgegaan, en 365
dagen bedroeg.
De oude Israëlieten rekenden, gelijk de meeste oude
{ volken, bij Maanjaren, omdat de maan bij hen een teeken
g hunner feesten was. Elke maand ving aan, wanneer de
maan zich opnieuw aan den hemel begon te vertoonen,
welk verschijnsel steeds met een feest vergezeld ging.
(’t feest der Nieuwe Maan).
Hunne maanden bedroegen van de verschijning der
i Nieuwe Maan tot haar wederverschijning bij afwisseling
_ N 29 of 30 dagen.
(Een maansomloop is eigenlijk 29 dagen, 12 uren, 44
{ minuten en 2.9 seconden).
Om nu hunne jaarlijksche feesten steeds in hetzelfde
, jaargetijde te doen plaats hebben, waren zij genoodzaakt,
om hun Maanjaren, die 354 dagen telden, met de Zonne-
i jaren, zooals zij die in Egypte hadden leeren kennen, in
i overeenstemming te brengen. Die overeenstemming kregen
Y zij door bijvoeging van schrikkelmaanden, die over een
tijdvak van 19 jaren verdeeld werden.
Elk tijdvak van 19 jaren kreeg 7 sohrikkelmaanden, op
· deze wijze over die jaren verdeeld: