HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 749.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

I
I
I
I INLEIDING.
I ’t Gevoelen, dat Christus op Donderdagavond 14 Nisan
, met Zijne discipelen ’t Pascha gegeten heeft en op Vrijdag
I den 15d*m Nisan op den namiddag aan het kruis is gestor-
I ven, werd tot omstreeks ’t midden der 2° eeuw algemeen
I door de Christenen gedeeld.
I Weldra ontstond er echter tijdens den Romeinschen Bisschop
I Anicetus een strijd, tusschen de Oostersche en Westersche
i Kerk, over de viering van ’t Paaschfeest en den sterfdag
van Christus, welke strijd tot op heden voortduurt.
l ’t Werd toen, gelijk ’t thans nog is, een kwestie op
{ welken datum de sterfdag viel op 14 of op 15 Nisan.
I Volgens de eene partij stond het naar de eerste drie Evange-
I liën vast, dat Christus op 14 Nisan met Zijne discipelen
I ’t Pascha te Jeruzalem gegeten heeft, en op 15 Nisan
I gestorven is.
I Volgens de andere partij bleek ’t duidelijk uit het Evan-
· gelie van Johannes, dat Christus op den namiddag van
14 Nisan, toen men de lammeren slachtte, gekruisigd is,
j en dat op den avond, die daarop volgde, na zonsondergang
’t pascha gegeten moest worden.
j Het uitlegkundig onderzoek heeft, tot nog toe, dit geschil
I niet kunnen uitmaken.
I Dat heeft mij er dan ook toe gebracht, om te trachten
I op andere wijze, nl. door tijdrekenkundig onderzoek, dit
I vraagstuk op te lossen.
I Ik meen daarin volkomen geslaagd te zijn, en bied aan
' hen, die deze kwestie onoplosbaar achten, dit geschrift ter
{ overweging aan.
I
I
I
I .4