HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 44

JPEG (Deze pagina), 697.83 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

I; Art`¤e v...,n_
%tl’§"*' ` rt
{ 25* it;
i» C rd?
i li 42 r ïï
t tp
l _ë*{ , ,·i
het gesprek van de twee moordenaars onderling en tusschen
j den bekeerden moordenaar en Jezus geschied was.
g Wanneer men nu ook nog bedenkt, hoe nauwkeurig
i Markus de uren opgeeft, Mark. 15:25 ,,het was de derde
2 ure en zij kruisigden Hem," Markus 15 : 33 ,,en als de zesde
ure gekomen was, werd er duisternis over het geheele
j land, tot de negende ure toe"; en Markus 15 : 34. ,,En ter
2 ¥ negender ure riep Jezus met een groote stem, zeggende:
à ist ie ,,Eloï, Eloï, lamma Sabachtani!"
L Kan ’t dan wel anders, of we moeten, als we onbe­
. vooroordeeld zijn, met Markus zeggen: ,,het was de derde
1 ; ure, dat zij Hem kruisigden ?"
‘i #1 r
, Maar nu wil ik ’t hierbij laten, daar ik meen, het door
‘ g rl mij voorgestelde doel te hebben bereikt. Ik heb aangetoond jï
· ‘ { .. , ",
, dat er werkelijk geen tegenspraak tusschen de vier Evan-
ri gelisten bestaat, ten opzichte van de lijdensgeschiedenis
H van Christus, maar dat allen hierin overeenstemmen, dat Q.
Christus op Donderdagavond den 14°“ Nisan met Zijne ‘§è
‘ ; discipelen het Pascha heeft gegeten, en Vrijdagmiddag den
156** Nisan d. i. op den 25°¤ Maart van ’t jaar 29 den kruis-
j dood is gestorven til
»l • ty
ï­ï1 _ jij
al .· ·‘.
Ft!
zal it

ii? i
’T" §· ‘

i til
S!) gj

*' ig
i