HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 43

JPEG (Deze pagina), 881.14 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

41
)I
In de oudste Grieksche handschriften, werden de getallen
niet voluit geschreven, zooals later de gewoonte werd, maar
E werden ze slechts met enkele letters aangeduid.
Ook Eusebius, die sedert het jaar 310 nà Chr. Bisschop
te Caesaréa was, heeft iets dergelijks vermoed. Hij toch
onderstelde, dat een kleine afwijking van de unc1tal­letter,
die het cijfer 3 moest voorstellen, aanleiding gegeven heeft,
dat die letter voor een" 6 is aangezien.
En onmogelijk is ’t niet, dat juist naar het handschrift,
waarin bij vergissing een 6 in plaats van een 3 stond,
andere afschriften genomen zijn.
En al heeft nu later een ander afschrijver dat verschil
in opgave van tijd bij Markus en Johannes ontdekt, toch
zal hij het niet hebben durven wagen, om in den tekst
zelven verbetering aan te brengen, wat hij zeker voor
heiligschennis zou gehouden hebben.
Eenige uitleggers van onzen tijd zijn echter een andere
meening toegedaan. Zij houden het er voor, dat Johannes
de uren, evenals de Romeinen, berekent, en het alzoo zes
uren in den morgen zal geweest zijn.
C Maar dit gevoelen is geheel onaannemelijk.
We kunnen onmogelijk aannemen, dat het verhoor bij
Pilatus reeds om zes uur in den morgen zal hebben plaats
gehad, dit is toch geheel in strijd met Matth. 27: 1, waar
we lezen, dat de Cverpriesters en de Ouderlingen, als het
ä morgenstond geworden was, Jezus tot Pilatus brachten.
Anderen weder meenen, dat Johannes evenals de Joden
de uren berekent, en de zesde ure dus des namiddags om
twaalf uren zou geweest zijn.
[ij Maar ook dit gevoelen is onaanneembaar.
Immers die tijdsbepaling is geheel in strijd met hetgeen
Mattheus, Markus en Lucas ons meedeelen. Matthëus
(27:45), Markus (15:33) en Lucas (23 :44) zeggen toch
eenparig, dat de duisternis ter zesder ure begon, nadat
Christus reeds geruimen tijd aan het kruis had gehangen,
E? de soldaten Zijne kleeden hadden verdeeld, de Joden Hem
bespot en gezegd hadden: ,,kom af van het kruis", en