HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 42

JPEG (Deze pagina), 904.57 KB

TIFF (Deze pagina), 7.98 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

Vlv, ­. ­~ ­«-~·-aeu.;..,.e Y ;;- ,..1 ..1. «;·« . 1.-. N

P fl
( ïèï
1 I
j , 40
': ïä S Q
l ` Na verklaard te hebben, dat Hij des doods schuldig is
j l (Matth. 26:66) gaat de Joodsche Raad weer uiteen, om den i
i daarop volgenden morgen, als de zon was opgegaan Q
T (Matth. 27:1) weder te vergaderen in het Gasith, de ge-
“ wone Raadszaal van den J oodschen Raad, in het voorhof
3 ' des tempels, om daar, zooals de wet voorschreef, Jezus ter
1 j dood te veroordeelen, en ’t in den nacht uitgesproken
1 vonnis te bekrachtigen.
X Die morgenvergadering van den Joodschen Raad, die
pi alleen maar plaats had om aan ’t recht te voldoen, be-
‘ . hoefde niet veel tijd te kosten, zoodat men Jezus dan ook
. " nl Weldra wegleidde en bracht naar den nabijgelegen burcht
. Antonia, waar Pilatus, tijdens het Joodsche Paaschfeest,
” zijn verblijf hield. gy`
Z ii , Dat kan dus gemakkelijk tegen zeven ure in den morgen Q;
j hebben plaats gehad. FT,
En daar het rechtsgeding voor den wereldlijken rechter
wel niet veel langer dan een paar uur geduurd zal hebben,
jl; E komt het mij niet onwaarschijnlijk voor, dat Christus op
xy de derde ure van den dag, dat is ’s morgens te negen ure,
tijdens dat men ’t dagelijksche morgenoffer bracht, ge-
kruisigd is.
In het Evangelie van Johannes lezen we echter, dat
Pilatus Jezus eerst omstreeks de zesde ure, d.i. des middags l
Vi te 12 uren ter kruisiging overgegeven heeft. L
ï Welke ure zou de juiste zijn?
Ieder, die met mij op goede gronden den apostel Johannes
l voor den schrijver van het vierde Evangelie houdt, zal mij
toegeven, dat Johannes, die van een en ander ooggetuige
geweest is, zich in het uur niet vergist heeft en hij gl
‘ dus in zijn eigen handschrift, evenals Markus, de derde
[ , ure geschreven zal hebben. Niet onmogelijk is ’t echter,
l dat een der eerste afschrijvers van dat handschrift zich
,j¥l ` onwillekeurig heeft vergist, zich dus aan een ,,lapsus calami"
heeft schuldig gemaakt, en in plaats van de Grieksche
V letter gamma, waardoor het cijfer 3 moest worden voorge­
steld, de Grieksche letter sigma (: 6) heeft geschreven.

l

· rl