HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 41

JPEG (Deze pagina), 852.12 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

2
l
tt
ee
F,
Matth. 27 :62 ,,Des anderen daags, welke is na de voor-
bereiding? ·
‘ Matthëus wil zeggen: op Vrijdagavond na zonsondergang,
toen de Sabbat begonnen was, kwamen de overpriesters
tot Pilatus met ’t verzoek, om ’t graf van Jezus, tot den
derden dag toe, te bewaken, omdat zij vreesden, dat Zijne
discipelen misschien bij nacht zouden komen en Zijn lijk
stelen, en zouden zeggen tot het volk: ,,Hij is opgestaan/’
Joh. 19:31 ,,die dag des sabbats was groot." Die dag
des sabbats, die spoedig zou aanbreken, was daarom zoo
groot, niet slechts, omdat hij in de paaschweek viel, maar
vooral, omdat die sabbat in dat jaar, zooals uit mijne be-
rekening blijkt, op 16 Nisan viel, en al het volk op dien
dag zich moest stellen voor den Heer in den tempel, waar .
de schoof der eerstelingen van den gersteoogst geofferd moest
worden. (Zie Levit. 23).
Nog wensch ik een en ander te zeggen over twee teksten,
uit de lijdensgeschiedenis van Christus, die niet met elkander
overeenstemmen; ik bedoel Markus 15: 25 en Joh. 19 : 14.
We lezen in Markus 15 : 25: ,,En het wa.s de derde ure
, en zij kruisigden Hem."
In Joh. 19: 14, 16 lezen we: ,,En het was de zesde ure,
en Pilatus gaf Hem over, opdat Hij gekruisigd zou worden."
Welke opgave zou nu de juiste zijn, de derde of de
zesde ure?
ë Zooals bekend is heeft Jezus aan den avond van 14
Nisan, (24 Maart van ’t jaar 29,) tusschen zes en negen
uren het Pascha met Zijne discipelen gegeten, ’t avondmaal
ingesteld en nog veel tot hen gesproken en voor hen gebeden.
Omstreeks negen uren kan Hij in den hof van Gethsemané
zijn aangekomen. (Gethsemané ligt ongeveer 10 minuten
jl van Jeruzalem verwijderd).
,; Omstreeks tien uren zal Judas in dien hof zijn gekomen,
om Jezus gevangen te nemen. j
Tusschen tien en twaalf uren in den nacht staat Jezus
voor den J oodschen Raad, in het paleis van den Hoogepriester. j