HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 40

JPEG (Deze pagina), 882.40 KB

TIFF (Deze pagina), 8.02 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

www ...,,. >Y,T rm._,_,i_ v,T _ ,_ g____M_ `__ __ W’_

in 5
l J .
l it; 38
jij; Q .
( , In den tijd der Apostelen, ja reeds eeuwen vroeger,
j werden door de Joden de dagen der week aangeduid door
ï den lsm, 2d°¤, 3d°“ dag enz. Slechts twee dagen der week
hadden bepaalde namen.
De 78 dag der week (onze Zaterdag) werd genoemd:
I 1 ,,too sabbaton," d. i. ,,de rustdag." De 6° dag der week (onze
, » Vrijdag) werd genoemd: ,,he paraskeue" d.i. de voorbe­
; [ reidingsdag of eenvoudig ,,de voorbereiding."
= 1 J . Nergens vinden we in het Nieuwe Testament een spoor,
{ 1 dat een andere dag der week ,,paraskeue" genoemd werd.
l ,i Daarom lezen wij dan ook in Markus 15 : 42 ,,en als
' l het avond was geworden dewijl het ,,de voorbereiding"
was, welke is ,,de voorsabbat." Markus wil eenvoudig
l, l zeggen : het was Vrijdag tegen den avond, tusschen 3 en 6 uur.
‘_ l i In Lucas 23 : 54 lezen wij: ,,En het was de dag der
. voorbereiding en de sabbat brak aan," Lucas wil zeggen:
J i ,,het was Vrijdag vóór zonsondergang? j
. · J oh. 19 : 14 ,,En het was de voorbereiding van het Pascha."
f 1 Johannes wil met die uitdrukking zeggen: ,,het was de
Q Vrijdag van Pascben, Paascbvrijdag." Op dergelijke wijze =T
drukken ook wij ons uit, als we spreken van ,,Paasch­ i
1 , 1naandag."
* Met die woorden wil Johannes zijne lezers tevens te kennen
geven den vreeselijken haat, dien de Joden Jezus toedroegen.
[ In plaats van op dien Paaschvrijdag met godsdienstige
.1 overdenkingen zich voor te bereiden, tot den grooten
J Sabbat in de Paaschweek, was het hart der Joden geheel
j vervuld met baat tegen Jezus en eischten zij van Pilatus, j,
dat hij Hem kruisigen zou.
Joh. 19 : 42 ,,Aldaar leidden zij Jezus, om de voorbereiding
SQ, der Joden (voor den sabbat), overrnits het graf nabij was."
Q Johannes wil zeggen: daar de hof van Jozef zoo nabij
Golgotha was, behoefde men de begrafenis niet uit te ­¤
{A) stellen tot na den sabbat. De dag der voorbereiding (de
,_. Vrijdag) spoedde ten einde, de zon was aan het ondergaan,
de Sabbat zou dus spoedig aanbreken, en vóór dat de g
Sabbat aanbrak, moest de begrafenis plaats hebben,

l 1,