HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 39

JPEG (Deze pagina), 834.33 KB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

37
sr;
men in hem een sabbatsehender zag. Toen men hem zag
aankomen, zullen de Joden geroepen hebben: ,,kijk daar
heb je een sabbatsohender, die daar juist van zgn akker
komt; laat hem ook wat meeboeten; laat hem het kruis
ook eens dragen."
’t Is louter phantasie deze meening te koesteren.
Immers men vergeet, dat de dag, waarop Christus ge-
Q kruisigd is, geen sabbatdag was; ’t was de voorbereidings-
dag tot den sabbat.
Ook had de menigte Joden hier niets te zeggen.
· De Romeinsohe soldaten traden hier alleen handelend op,
, stoorden zich niet, en mochten zich ook als soldaten niet
storen, aan ’t geen de menigte zeide.
Maar, wat zou dan wèl de reden kunnen geweest zijn,
» dat Simon van Cyrene door de Romeinsche soldaten ge-
J dwongen werd, om het kruis voor Christus te dragen?
ï De reden daarvan kunnen we slechts gissen.
‘ Door de vreeselijke mishandeling, die Jezus ondergaan
· had, was Zijn lichaam vermoeid, en kon Hij ’t kruis moeie-
` lijk langer meer dragen. Daarom zochten de Romeinsche
G soldaten een plaatsvervanger voor Hem.
l Uit den smaad, die op dat werk rustte, vooral daar het
, kruis, waaraan iemand moest sterven verontreinigde, is het
g, te verklaren, waarom de Romeinsche soldaten het niet
waagden, iemand uit de menigte te nemen, maar iemand
g namen, uit degenen, die hen te gemoet kwamen, en dien
zij voor een vreemdeling aanzagen.
Simon van Cyrene was bepaald een vreemdeling. (Matth.
27 ; 32.)
Later is zijn naam eerst bekend geworden, daar hij de
vader was van Alexander en Rufus, twee in dien tijd
bekende Christenen.
tl
Nog moet ik ’t een en ander zeggen over den dag der
,,paraskeuè," waarop Christus, volgens de vier Evangeliën
gekruisigd is. Die dag was de dag der voorbereiding tot
den sabbat. .
.ïï
Vïé