HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 38

JPEG (Deze pagina), 881.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.99 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

Xl . êir

l ·
§ 36
l lizï
mocht worden, maar, dat niet alle werk op dien dag ver-
, boden was, evenals op een sabbat.
Men mocht bijv. op dien dag allerlei spijs bereiden, wat
op een Sabbat niet geoorloofd was.
Door dienstwerk moet men dan ook verstaan het doen
, je, van gewonen, dagelijkschen arbeid, geen beroepsbezigheden
mochten op den dag der ongezuurde brooden verricht worden
i Daar nu de dag der ongezuurde brooden, de dag ook
van Christus kruisdood, volgens mijne berekening een
J ` Vrijdag was, daarom was die dag tevens de dag der voor-
· -­ bereiding tot den Sabbat, waarop eenige noodzakelijke
J 5 bezigheden verricht mochten worden, zooals bijv. het koopen ­
g E van linnen en specerijen, ’t bereiden van zalven voor 'j
i jl Jezus begrafenis. l
_ è Ten opzichte van ’t geen er gedaan en niet gedaan
. mocht worden op den da.g der ongezuurde brooden, wordt
A , ook meestal Markus 15:21 aangehaald, waar gesproken ,
­ ,, wordt over Simon van Oyrene, die van den akker kwam.
VVaarschijnlijk was Simon van Cyrene een Jood, die te ir
` Jerusalem gekomen was, om het Pascha te vieren. r
jl; Daar tegen ’t Paaschfeest duizenden bij duizenden vreern-
, delingen te Jerusalem kwamen, konden niet allen daar 4
V herberg vinden. Velen, gelijk de ongewijde geschiedenis li
ons meedeelt, overnachtten in den omtrek der stad op ’t
platteland.
De Latijnsche Bijbelvertaling, nl. de Vulgaat, vertaalt dan
ook, het door de onzen vertaalde woord ,,akker" terecht
door het woord ,,rus", dat, staande tegenover stad, ,,land" of
if, een ,,landgoed" beteekent.
Het Latijnsche woord ,,ager", dat hier niet bedoeld wordt
beteekent: ,,bouwland, akker."
Simon van Oyrene kwam dus niet van zijn akker, waarop 5*
hij gewerkt had, maar hij kwam ergens uit den omtrek
Q der stad, waar hij overnacht had.
_ Maar waarom werd Simon van Cyrene gedwongen, om
_` het kruis van Jezus te dragen?
Velen meenen, dat hij daartoe gedwongen werd, omdat

‘ x