HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 37

JPEG (Deze pagina), 859.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

iá S5
rl
Hoe ’t zij, die discipelen kunnen echter onmogelijk
ondersteld hebben, wat velen, die den maaltijd in Joh. 13
niet voor den Paasohmaaltijd houden, meenen, dat Jezus
Y; met het woord tot Judas, ,,wat gij doet, doe het haaStelijk"
bedoeld zou hebben:
,,Koop wat Wij noodig hebben voor ’t Paasehfeest aan
Yi den avond van 14 Nisan."
gi Immers Jezus zelf had er voor gezorgd (zie Lucas
Q 22 : 10-12), dat het Paasohfeest door Hem en Zijne discipelen,
aan den avond van 14 Nisan (d. i. op den 24 Maart van
, ’t jaar 29) kon gevierd worden, en, toen Jezus tot Judas
i zeide (Joh. 13:27) ,,wat gij doet, doe dat haastelijk," zeide
Hij dat tot hem op het Paasohfeest aan den avond van
14 Nisan.
De Heer bedoelde met dat woord tot Judas, wat gij
doet, wat gij voornemens zijt te doen, n.l, Mij te verraden,
_ en Mij over te leveren aan Mijne vijanden, doe dat haas­
telijk, doe dat spoediger dan gij van zins waart.
De onderstelling van sommige discipelen, die Jezus woord
niet begrepen, is ongetwijfeld geen andere geweest, dan dat
Jezus Judas aanspoorde, om zoo spoedig mogelijk aankoo-
pen te doen voor de dankoffers, die op den dag der onge-
` zuurde brooden gebracht moesten worden, want men mocht
op dien dag niet ledig voor Gods aangezicht verschijnen.
` En zegt men, dat Judas op den dag der ongezuurde
brooden niet zou hebben mogen koopen, dan is ons antwoord:
. ,,die dag was geen sabbat in dat _jaar." Judas zou op dien
_ dag evengoed hebben mogen koopen, als die vrome raads-
heer, die lijnwaad kocht voor Jezus begrafenis.
in Op den dag der ongezuurde brooden (d.i. op den eersten
jfj Paasohdag) mocht men wel geen gewonen arbeid verrichten,
maar het was op dien dag niet verboden eenig werk te
doen, evenals op een sabbatdag alle werk verboden was.
VVat dan ook ’t bezwaar van sommigen betreft, dat er op
15 Nisan in het geheel niet mocht gewerkt worden, hun
zij geantwoord, dat Levit 23 :7 voorschrijft, dat er op den
dag der ongezuurde brooden geen dienstwerk verricht
?.
j
1