HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 36

JPEG (Deze pagina), 875.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.96 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

‘ 3 nl Ti
1 r E
34
j En lezen we Joh. 13:2 in de Statenvertaling: ,,Als het
j Avondmaal gedaan was," dan is die vertaling niet juist, gn.:
E en moeten we, volgens den Codex Alexandrinus met Tischen·
i dorf lezen ,,deipnou ginomenou," wat uit ’t Grieksch in
f ’t Nederlandsch overgebracht wil zeggen: ,,toen de maaltijd jg
begon."
Q ll Dien maaltijd dan deed de Heer, na de verwijdering van 1
Judas, overgaan in een maaltijd tot Zijne gedachtenis
J (’t Heilig Avondmaal). j
Toen dan Judas was weggegaan, stelde de Heer Zijn
* jg Avondmaal in, en sprak Hij daarbij, wat wij o.a. lezen in 1
I Joh. 13:31 tot Joh. 14:31. i
. l Daarop werd de lofzang gezongen (Matth. 26 : 30), waarna 1
de Heer van ’t Avondmaal opstond, en met Zijn elf ge-
J J trouwe discipelen de stad verliet. (Joh. 14:31). En toen
‘ j Hij met Zijne discipelen buiten de stad in de stilte ge-
J , komen was, bleef Hij ergens op den weg, zoo stellen wij 1
‘ l ons althans voor, wellicht een kwartier _lang, vertoeven en
J ll sprak en bad Hij, wat wij lezen in Joh. 15: ltot Joh. 18:1.
i En daarop begaf Hij zich met Zijne elf discipelen over
I de beek Kedron (Joh. 18 : 1.), naar den hof van Gethsemené.
‘ 1
Wat de onderstelling der discipelen betreft, hunne mee-
X; ningen omtrent den zin van `t geen we lezen in Joh. Y
13:27 tot 29, waren zeer verschillend. Sommigen toch ;
ii ij meenden, dewijl Judas de beurs had, waaruit de behoeften ;
van Jezus en Zijne discipelen betaald werden, dat Jezus Y
i hem zeide: koop wat Wij noodig hebben tot het feest. »
j (zie Exod 23: 15). {
Het Paaschfeest moest volgens de wet eenige dagen
duren, daartoe werden offers, ongezuurde brooden en andere
_ benoodigdheden vereischt. Die discipelen meenden, dat
Judas het noodige daarvoor nog niet gekocht had en dat
_:'" ;ï Jezus hem daarom bevel gaf, om daarmee voortgang te
V maken; anderen meenden, dat de bedoeling van J ezuswas,
dat Judas wat aan de armen geven zou, zooals op hooge
feesten onder Israël gebruikelijk was. . J,
lf)
, 1
.1 ei
gi f