HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 35

JPEG (Deze pagina), 887.80 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

. 33
daardoor tot het werk van een slaaf te vernederen, Zijnen ,
f discipelen een slavendienst te bewijzen. l
; Voorwaar een treffend blijk van ’s Heeren groote liefde.
i Maar, nog treifender openbaart Hij Zijne liefde, waar Hij
aan Judas, die Hem verraden zal, een bete broods, die Hij
in den schotel heeft ingedoopt, toereikt.
ïï Zulk een daad toch werd onder de Israëlieten als een
bewijs van de innigste liefde en vriendschap beschouwd.
Daarom zegt de Heer (J oh. 13 : 26) ,,deze is het, wien Ik de
* bete, als Ik die ingedoopt heb, geven zal," met andere woorden:
` hij is het, wien Ik Mijne bizondere innige liefde bewijzen zal.
Waarlijk wij kunnen eenigszins gevoelen, welk een diepen
Q indruk zulk een liefdebewijs maakte, op den apostel Johan-
( nes, zoodat hij, toen hij jaren daarna, zijn Evangelie schreef,
niet kon nalaten om te zeggen, dat het in de ure des
afscheids duidelijk bleek, dat Jezus de Zijnen liefhad tot in
den hoogsten graad.
Dat de maaltijd, waarover in Joh. 13 gesproken wordt,
de Paasohmaaltijd geweest is aan den avond van 14 Nisan
(Donderdagavond den 24°*°“ Maart van het jaar 29), daar-
voor pleit in de tweede plaats, dat in Joh. 13 : 21, 30
gesproken wordt over Judas, die Jezus verraden zal, welk
. feit ons ook door Matthëus en Markus wordt meegedeeld,
als hebbende plaats gehad aan den avond van 14 Nisan
( (zie Mattb. 26 : 21-25 en Markus 14 : 18-21).
Men kan toch niet stellen, dat de ontdekking van Judas’
verraad tweemaal zou hebben plaats gehad, voor de eerste
maal aan den maaltijd te Bethanië, en voor de tweede
maal te Jeruzalem aan den avond van 14 Nisan.
Er is in Joh. 13 niets, dat ons noodzaakt, dit te stellen.
Dat de maaltijd, waarover in Joh. 13 gesproken wordt,
de Paaschmaaltijd geweest is, daarvoor pleit ook in de
derde plaats, dat in Joh. 13 : 38 door den Heer gezegd
wordt dat Petrus Hem driemaal zou verloochenen, welk
feit ook door Mattheus en Markus wordt medegedeeld, als (
hebbende plaats gehad aan den avond van 14 Nisan (zie j
Mattb. 26 : 34 en Markus 14 : 30). ,
l
te i
1
l