HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 34

JPEG (Deze pagina), 868.34 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

‘ gl? i
W l
1 1 .
l 32
I il '
l hangend verhaal op, zonder altijd nauwkeurig op de chro­ f
j nologische volgorde der gebeurtenissen te letten. Merkwaardig ,
is ’t zeker, dat in ’t oudste liturgische document, dat we ii
l bezitten, n.l. in de ,,Constitutiones Apostolicae" verklaard 1
I wordt, dat Judas bij de instelling van ’t Heilig Avondmaal
Ef niet tegenwoordig geweest is.
l Dat Lucas niet altijd op de chronologische volgorde der
; l gebeurtenissen gelet heeft, dat blijkt o.a. ook uit Luc.
. 22 :27, wat de Heer toch hoogstwaarschijnlijk bij den
aanvang van den maaltijd gesproken zal hebben, toen Hij
j de voeten der discipelen, die om den voorrang twistten, ·
Q gewasschen had. (Joh. 13 : 4). De voetwassching ging toch J
aan een maaltijd vooraf,
p 3 Wat nu den maaltijd (Grieksch ,,deipnon) in Joh. 13 I
I l betreft, die maaltijd is ongetwijfeld de Paaschmaaltijd ge- `
`g f weest, waaraan ook Judas deelnam. Daarvoor pleit toch
1 _, vooreerst de uitdrukking in Joh. 13:1 ,,En vóór ’t feest "
5 van het Pascha." .
Die uitdrukking wil eenvoudig zeggen: ,,Onmiddelijk
voor het feest, vóór dat de Heer met Zijne discipelen het
jl Pascha begon te eten."
I Indien Johannes een anderen dag bedoeld had, dan zou `
l hij, die zich altijd zoo nauwkeurig uitdrukte, dien nader A
g 1 omschreven hebben.
Xl Daar Jezus wist, dat de ure der scheiding al meer en ‘
Q°‘ meer naderde, gaf Hij, vóór ’t feest van het Pascha, d. i.
vóór dat Hij met Zijne discipelen het Pascha begon te
j ï?‘§ eten, hun een bizonder blijk, dat Hij hen liefhad, en bewees
Hij hun Zijne liefde ,,eis télos", wat uit het Grieksch in
F ï"l zuiver Nederlandsch overgezet wil zeggen: ,,tot in den
hoogsten graad." Anderen vertalen ,,eis télos" door ,,tot
het einde voortdurend," maar dan moest er, naar ’t mij
voorkomt, in ’t Grieksch staan ,,dia télous."
Jezus bewees dan Zijne liefde (zoo vertaal ik) ,,tot in den
hoogsten graad."
l Immers, hoewel Hij de Heer en de Meester was, begon
Hij de voeten der discipelen te wasschen, (vs. 5), en Zich
ii? l