HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 32

JPEG (Deze pagina), 886.13 KB

TIFF (Deze pagina), 7.95 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

I ‘l ‘
( 30
gegeten. En zijn ze op Vrijdagmorgen bevreesd onrein te ,
( worden, door te gaan in het huis van een heiden, zoodat
zij dan het Pascha niet zouden mogen eten, dan bedoelen
zij met de uitdrukking ,,het Pascha eten," het eten (op den
) namiddag van 15 Nisan) der dankoffers (Deutr. 16:2), op
het feest de1· ongezuurde brooden. (Lev. 23:6). jl
; ,, Aan dien maaltijd wilden zü toch gaarne deelnemen, en
j ik dat zouden zij niet hebben kunnen doen, als zij onrein
1 geworden waren door te gaan in ’t huis van een heiden
(Levit. 7: 21). Zij zouden dan toch tot aan den avond
onrein gebleven zijn.
H ` De uitdrukking ,,het Pascha eten" wil niet alleen zeggen:
( ,,het Paasehlam eten," maar, (gelijk Wieseler te recht heeft
aangetoond), die uitdrukking werd gebruikt voor geheel
den tijd, waarop het Paaschfeest gevierd werd.
E Men at dagelijks, zeven dagen lang het Pascha. (zie bijv.
‘ 2 Chron. 30:22 letterlijk vertaald: en zij aten het feest
_ (het Pascha) gedurende zeven dagen, terwijl zij dankoffers
g offerden en den Heer prezen.
Ook moeten wij het er voor houden (wat velen ontkennen,)
dat ook Christus aan den avond van 14 Nisan, ná zons­
ondergang, toen 15 Nisan begon, met Zijne discipelen het
Paaschlam heeft gegeten, want zoo niet, dan zou Hij
een overtreder zijn geweest van de Goddelijke wet, die j
voorschreef, dat ieder Israëliet het Paaschlam eten l·l
j moest. _ ,_
é Er bestaat geen gegronde reden er aan te twijfelen, dat
’ Hij, die zoo begeerd had het Pascha met Zijne discipelen te
eten, (Luc. 22: 14, 15), het niet gegeten zou hebben, daar
toch twee van Zijne discipelen, op Zijn bevel, het Pascha $
ZT bereid hadden, gelijk Lucas ons nadrukkelijk meedeelt.
(Luc. 22: 8-13).
En ofschoon Johannes in zijn Evangelie niet zegt, dat
A. ,­ Christus, in den nacht vóór Zijn sterven, met Züne disci- ,
gi if pelen het Pascha gegeten heeft, en ook niet spreekt over »
de instelling van het Heilig avondmaal, daaruit volgt nog
;_ niet, dat ·Christus met Zijne discipelen het Paaschlam niet
ïï