HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 31

JPEG (Deze pagina), 754.35 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

. i
ë f
l .
ä
Verklaring van eenige teksten.
In het Evangelie van Johannes en in de drie andere
Evangeliën komen, waar de lijdensgeschiedenis onzes
Heeren wordt meegedeeld, eenige teksten voor, die met
elkander schijnen in strijd te zijn.
Ook naar aanleiding van mijne berekening van ’t jaar
en den datum van Christus kruisdood wenseh ik die
teksten te verklaren.
In Joh. 18:28 lezen we: ,,zij dan leidden Jezus van
Kajafas in het Rechthuis; en het was ’s morgens vroeg.
_ En zij gingen niet in het Rechthuis, opdat zij niet ver-
j ontreinigd zouden worden, maar opdat zij het Pascha
eten m0chten."
j Beteekent de uitdrukking ,,het Pascha eten," zooals velen
i meenen, het eten van het Paaschlam, dan zou daaruit
moeten volgen, dat de Joden het Paaschlam een etmaal
jy, te laat gegeten hebben, en zij zouden dan in strijd met de
ïj wet gehandeld hebben.
De Joden waren verplicht, op straffe van uitroeiing,
(Num. 9:13) om aan den avond van 14 Nisan, wanneer
J de zon was ondergegaan en dus (naar Joodsch spraakge­
) bruik) 15 Nisan begon, het Paaschlam te eten.
f Alléén aan hen, die aan den avond van 14 Nisan onrein
waren of in het buitenland verkeerden, was voorgeschreven,
’t Pascha één maand later te vieren. Maar daar de Joden,
bedoeld in Joh. 18:28 te kennen geven, dat zij rein zijn,
hebben zij natuurlijk allen, aan den avond van 14 Nisan,
· toen ná zonsondergang, 15 Nisan begon, het Paaschlam