HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 29

JPEG (Deze pagina), 831.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

E l
{I
27 ‘ f
1 Vrijdag gestorven en tegen den avond van dienzelfden dag j
begraven is - (Mark 15: 42-46). ’t Was op den eersten E
Paaschdagl
Den vorigen avond, toen de zon was ondergegaan, en
i dus 15 Nisan begon, had Hij, overeenkomstig de wet, met
, ` Zijne discipelen ’t Pascha gegeten. (zie Matth. 26: 18-20).
I De vraag is: in welk jaar heeft dat plaats gehad?
Volgens vorenstaande berekening kunnen hier slechts
twee jaren in aanmerking komen, n.l. de jaren 29 en 33.
In beide jaren was het op Donderdagavond nà zonsonder-
j gang Lentevolle Maan, en ving met dien avond 15 Nisan
» of het Israëlietische Paaschfeest aan.
Op Chronologische gronden, die ik bij de bespreking der
Christelijke (Dionysiaansche) jaartelling heb meegedeeld,
meen ik aan het jaar 29 de voorkeur te moeten geven,
omdat Christus niet in ’t jaar 7 54, maar in ’t jaar 750 nà
K· de stichting van Rome, d. i. dus 4 jaren vóór onze jaar-
,· telling, geboren is. (zie pag. 12.)
Maar er bestaat nog een reden, waarom ik ’t jaar 29
I voor ’t sterfjaar van Christus houd.
In het jaar 29 was het een zeer vroege Paschen, in het
jaar 33 werd het Paasohfeest ruim 14 dagen later gevierd,
en daar we lezen (Joh. 18: 18), dat het koud was in den
nacht, waarin Christus was gevangen genomen, en men
op de binnenplaats van het paleis van den hoogepriester
een vuur (in den ijzeren mankal) had aangelegd, ineen ik
ook daarom het jaar 29 te moeten kiezen boven het jaar
33, omdat het Paaschfeest toen in de tweede week van
April gevierd werd, en de nachten in Palestina dan niet
·‘ zoo koud meer zijn.
2 Uit een en ander kan men besluiten, dat Christus op
den 256** Maart van het jaar 29 gestorven is.
Volgens Prof. Godet te Neufchàtel, Prof. Wabnitz te
Montauban en vele andere, ook Nederlandsche geleerden,
t