HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 27

JPEG (Deze pagina), 896.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.86 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

l

E l
ä 25
, Het Chr. Paaschfeest werd dus, volgens deze berekening in l
’t jaar 33 van onze jaartelling gevierd (d + e) = (11 + 3) = 14
,_ dagen na 22 Maart, dat is op den 59*1 April. Twee dagen
ii achteruit tellende kreeg men Goede Vrijdag of den sterfdag
des Heeren, gelijk ook Scaliger in zijn werk ,,De emen­
datione temporum" aangeeft. Ook al de straks genoemden,
0. a.: Bengel, Wieseler, Achelis en Ideler hebben, volgens
deze onjuiste Juliaansche berekening, den sterfdag van
Christus berekend.
g Met deze oude, verkeerde gewoonte, om tot 4 Oct. 1582 vol-
; gens de Juliaansche tijdrekening te rekenen heb ik gebroken,
en heb mij, ter berekening van ’t jaar en den datum van
Christus kruisdood, van de zoo nauwkeurig mogelijke
F Gregoriaansche tijdrekening bediend. En ik meen daar
Y ook recht toe te hebben.
A Is toch de berekening der Lente Volle Maan van af ’t jaar
1583 tot bijv. het jaar 2000 of 3000 na Chr., volgens de
Gregoriaansche tij drekening juist, waarom zou die berekening,
als men tot ’t begin onzer jaartelling teruggaat, onjuist
zijn? Of hangt de loop der maan soms van de een of
‘, andere tijdrekening af? Ik meen van neen. De maan blijft
haar geregelden loop behouden, en hoe nauwkeuriger dus
onze berekening is van ’t verschijnen der Lente Volle Maan,
hoe dichter we zeker bij de door ons gezochte waarheid
j zullen komen.
lg Bij mijne berekening van ’t jaar en den datum van
Christus kruisdood, ga ik uit van ’t feit, dat Hij gestorven
is tusschen de jaren 27 en 34 nà ’t begin onzer jaartelling.
Van die 8 genoemde jaren moet ik ’t Gregoriaansche getal
, van Epaota weten, om de Lentevollemaan dier jaren te
{ kunnen berekenen. Daartoe bereken ik op de bekende wijze
’t Guldengetal van die jaren. Kent men het Guldengetal
van een jaar, dan kan men daaruit de Epacta berekenen
(zie bladz. 16). Kent men de Epacta, dan berekent men
daaruit de Lente­vollemaan (zie bladz. 17). En weet men
op welk een datum de Lente­vollemaan van een jaar valt,
dan moet men nog de Zondagsletter van dit jaar kennen,
/
0