HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 25

JPEG (Deze pagina), 860.93 KB

TIFF (Deze pagina), 7.88 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

l l

23 l
Voor de berekening van het Israëlietische Paaschfeest heb
ik thans al het benoodigde materiaal te zamen gebracht, ;
zoodat het nu niet moeilijk meer is, om dat feest volgens
de Gregoriaansche tijdrekening, van af ’tbegin onzer jaartel-
ling tot op heden, ja nog honderden jarenverder te berekenen.
Alvorens ik tot de berekening van ’t jaar en den
l datum van Christus kruisdood overga, wil ik nog meedeelen,
dat men reeds eeuwen lang beproefd heeft, ’t jaar en den
§ datum van Christus kruisdood te berekenen, maar, daar
men, de eenig goede methode niet volgde, ook verkeerde
uitkomsten kreeg.
Zoo meende bijv.:
Scaliger, hoogleeraar te Leiden, dat Christus den 3G" April
van ’t jaar 33 gestorven is.
Baronius op den 11*m April van ’t jaar 32.
Petewius, op den 23**** Maart van ’t jaar 31.
Bemgel, Wieseler, Achelis, den 7**** April van ’t jaar 30.
E Ideler, op den 156** April van ’t jaar 29.
Sattler op den 69** April van ’t jaar 28.
l Maar -­ zoo zult ge vragen -« hoe kwamen genoemde .
g geleerden aan die jaren en datums?
’t Antwoord is: l° Zij stelden vooraf het sterfjaar van
Christus vast, op voor hen voldoende gronden. (welke die
gronden zijn, kan men bijv. lezen in ,,De emendatione tem-
l porum" van Scaliger; ,,Annales eoolesiastioi" van Baronius;
,,De dootrina temporum" van Petavius; ,,Ordo temporum"
r' van Bengel; ,,Handbuoh der Chronologie" van Ideler;
Chronologiae Synopsis" van Wieseler.) Daar ieder zijne
gronden voor de meest aannemelijke hield, daaruit is ’t te
verklaren, dat niet allen hetzelfde sterfjaar opgeven. -
28 Zij rekenden daarna, volgens den bekenden J uliaansohen
regel uit, op welken datum het Christelijke Paasehfeest in
het door hen vastgestelde jaar gevierd was, telden dan
twee dagen terug, en zeiden: dat is de Goede Vrijdag, de
sterfdag des Heeren.
Deze regel,volgens welke men gewoon is, om het Christelijke
` Paasohfeest te berekenen, luidt aldus:
J.
­