HomeWanneer is Christus gestorven?Pagina 23

JPEG (Deze pagina), 963.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.89 MB

PDF (Volledig document), 36.60 MB

lj 1
21 i
5 bijv. de Zondagsletter van een gegeven jaar A, dan zijn
alle datums, waarbij in de lijst de Zondagsletter A voorkomt, J
Zondagen.
De zeven dagen der week worden met de eerste letters
van ’t alphabet aangeduid. 1 Januari wordt aangewezen
,, met de letter A, de volgende met B, C, D, F., F en G.
Een van deze letters behoort bij den Zondag en is voor
het bedoelde jaar de Zondagsletter.
l Is nu voor zeker 'aar de Zonda sletter A, dan zal zi`
, J E J
1 voor ’t volgende jaar G zijn, daarna F, enz., telkens één
letter, en voor een schrikkeljaar twee letters, teruggaande.
l Men heeft daarom aan enomen om in een sohrikkel`aar
‘ g 'I • J
2 twee Zonda sletters te ebruiken, de eerste geldt van 1
, S g
Januari tot 24 Februari, de tweede van 26 Februari 0) tot
j 31 December. Indien dus voor ’t eerste tijdvak de Zondags-
1 letter bijv. G is, dan zal zij voor ’t tweede F zijn, enz.
l Op het volgende lijstje kan men van ’t begin onzer
, _ jaartelling tot het jaar 4000 zien, welke de Zondagsletter
j van een gegeven jaar is.
ï
EEUw­JAnEN.
2,700 esoo 3000 4000
N.B. Eerst zoeke men in 't lüstje 3300 u400 3500 3600 N.B. Onder de eeuwjaren komt
’t eeuw­jaar, daarna ’t daarbü be- 2900 3000 3100 3200 1500 tweemaal voor. Tot den 4en
hoorende tusschenjaar Rechts of 2500 2600 2700 2800 Oct. 1582 make men van 't eeuw­jaar
links daarvan vindt men de Zondags- 2100 2200 2300 2400 1500 gebruik, dat boven het eeuw­jaar
letter van bedoeld jaar. ;ïgg150Ol800 2(ègg 800 geplaatst is.
E ï?° ïä ä331233ll82‘§33‘ê8%
TUSSOHENJAREN. TUSSGHENJAREN.
00I6 12g17 23 28034 40..45 0 là E F G A B 51l56b62 68073 79 84090 960
1 7 12 18 24«29 35 40046 B D E F G A 52457 63 68074 80 85 91 960
-2 8¢ 13 19 24930 36041 47 A B O D E F G 520i58 64@69 75 80g86 92<g97
3 80 14 20«25 31 36042 48u G A B C D E F 53 59 64070 76¤81 87 92 98
4a9 15 20026 32@37 43 480 F G A B C D E 54 60<¤65 71 76082 88@93 99
4010 16 21 27 32038 44<¤49 E F G A B 0 D 55 60066 72«77 83 88094 100a
5 11 16022 28.133 39 44050 D E F G A B C 56061 67 72078 84089 95
Wanneer men weet, welke de Zondagsletter van een
gegeven jaar is, dan kan men op ’t volgende lijstje zien,
op welken dag de datum der Lentevollemaan valt.
a) Door Julius Caesar werd 24 Febr. tweemaal geteld (als Schrikkeldag) en dus als
een dubbele dag beschouwd. Die dag werd door hem genoemd; ,,Dies sextus ante
Kalendas Martias", d. i. de zesde dag vóór ’t begin van Maart, die ,,bis", tweemaal
geteld werd. Het scbrikkeljaar kreeg den naam van: annus bissextilis. Vandaar dat
eerst met 26 Febr. de nieuwe Zondagsletter begint.
ia
T
E
(